විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා ආචාරධර්ම පද්ධතියක් හදන්න කැබිනට් අනුකමිටුවක්

0
124

විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා ආචාරධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම සඳහා හැකි වන ලෙස නව විකාශන නීතියක් හඳුන්වා දීමට යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මහ ජනතාවට වග වන මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.

එම යෝජනාවට අනුව, අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ව එම අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව පත්කර ඇත.