ඇල්පිටිය නගරයේ පොදු වැසිකිළිය ගැනයි මේ..

0
7

ඇල්පිටිය නගරයේ පොදු වැසිකිළිය දහස් ගණනක් පාවිච්චි කරන පොදු දේපළකි. ඇතැම් මිනිසුන් තිරිසනුන්ට වඩා දෙවැනි නැත. වැසිකිළි කාමර ඇතුළත අරක්කු බෝතල්, දුම්වැටි, බයිට් කවර වලින් අඩුවක් නොමැත.

කුමන ස්ථානයක මධුවිත පානය කළත් වැසිකිළියක් ඇතුළත මෙවැනි දෑ සිදුකිරීම තිරිසන් ගතියකි. මධුවිත තොලගා නිමවීමෙන් පසු වැසිකිළියේ බිත්ති පුරාම අසභ්‍ය වැකි ලියා ව්‍යාජ දුරකථන අංකද සටහන් කරති.

තවත් පිරිසක් ඒ අසල එළිමහනේ සිට බියර් පානය කර අවට කැත කරති. පොලිසියෙන් පැමිණ කිහිප වරක්ම අවවාද කළත් එවේලෙට පමණක් මඟහැර නැවත පුරුදු ක්‍රියාවල යෙදෙති. උගතුන්, බුද්ධිමතුන්, පාසල් දරුවන්ද මෙයට ගොඩවන නිසා මෙයට ක්‍රමවත් නීතිමය පියවරක් සකස් කළ යුතුව ඇත.

බන්දුල කේ. පිටුවල – ඇල්පිටිය