සිහින පලාපල

0
35

මී වදයක් උතුරා පැණි බේරීම සිහිනයෙන් දැකීම.

පෙම්වතා විදේශ රටකට යෑම, සැප සම්පත් ඉතිරීමක් හෝ ඉදිරියේදී පුත් කුමරකු ලැබීමේ වාසනාවක් පෙන්නුම් කරයි.

වර්ණවත් වස්ත්‍ර නිතර දැකීම.

ප්‍රසිද්ධ කතුවරයකු වීමට වාසනාව පෑදේ.

වැසිකිළියට මුල්වර තිදෙනෙක්  එකට ඇතුළු වනු සිහිනයෙන් දැකීම.

ළඟම හිතවත් තිදෙනෙක් පිටරට යෑම හෝ ඔවුන්ට රැකියාවල් ලැබීම හෝ තමාගේ පැතුම්ද ඉක්මනින් ඉටුවන ලකුණකි.

දේවාලයකදී තමන්ට ගණ දෙවියන් ආශිර්වාද කරන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම.

විභාගයකින් විශිෂ්ට ජයක් හිමිවේ.

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල

විශ්ලේෂක

පී.කේ. ගුණසිංහ

0784522622