වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
15

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව වගා කටයුතු ඇරැඹීමට බිම් සකස් කිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සවස 05.06ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා සවස 03.16ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි සඳුදා උදේ 06.47ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.23ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

වගා කටයවුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළ වැව්, පොකුණු, ඇළ වේලි, ළිං ආදී විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි සඳුදා උදේ 06.47ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු, කුඹුරු ආශ්‍රිත විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට කටුයුතු කරන බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට වනාත් කෙටීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 7.12ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා සවස 03.16ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.23ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බරර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.11ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව වනාන්තර (කැලෑ) කෙටීම

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 7.12ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා සවස 3.16ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.11ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට ගෙවතු වගාවට අදාළව ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශ්‍රිත වී වැපිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට සී සෑමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.36ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 11.37ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

වී වැපිරීම හෝ ඇතැම් කුඹුරු ආශ්‍රිතව වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග වගා කරන නිසා එම වගාවන්ට අදාළ බීජ, ගස්, පැළ සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.39ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි සඳුදා දහවල් 11.33ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බරර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

ගොයම් කැපීම සහ පෑගීම සඳහා

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.36ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 25 වැනි ඉරිදා උදේ 10.31ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.17ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

වී සහ වෙනත් ධාන්‍ය වර්ග ගබඩා කිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 10.14ට උතුර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

කොළ සහිත එළවළු සහ පලා වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බීජ සහ පැළ දඬු සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 07.36ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 11.37ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබාගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට අදාළ බිම් සකස් කිරීමට බීජ සහ පැළ සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 07.36ට දකුණ බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 28 වැනි බදාදා උදේ 08.14ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

වැල් ආශ්‍රිතව හටගනු ලබන විවිධ එළවළු, පලතුරු, අල වර්ග වගා කිරීමට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 07.46ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, රාබු, කැරට්, බීට්, නෝකෝල් ආදී විවිධ එළවළු වර්ගවලට අදාළ බීජ සහ පැළ වර්ග සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සවස 05.06ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා සවස 05.06ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 24 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 08.33ට දකුණ බලා සුබයි.

මුං ඇට, කව්පි වගා කටයුතු ඇරඹීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.23ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

බටු සහ මිරිස්, තක්කාලි, රටලූනු, රතුලූනු වගා කිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.38ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 8.33ට උතුර බලා සුබයි.

–              සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 09.15ට උතුර බලා සුබයි.

දෙහි, ‍ෙදාඩම්, අන්නාසි, පොල් පැළ සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි සඳුදා උදේ 06.47ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

උක් පැළ සිටුවීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 27 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.23ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි වගා කිරීමට

–              සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි සිකුරාදා උදේ 08.33ට දකුණ බලා සුබයි.

අම්බලන්තොට  නෝනාගම රුහුණු මහා භද්‍රකාලි අම්මාන් දේවාලයේ

දේවගැති රූපසිංහ වෙද මහතා

0777497099