විජිත හේරත් ඩලස්ට එක්වෙයි

0
13

ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන පොදුජන ඉන්ජිනේරු පෙරමුණේ සභාපති, විජිත හේරත් ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සියලු වගකීම්වලින් ඉවත්ව නිදහස ජනතා සභාවට එක්ව ඇත.

නාවල නිදහස තුන්වැනි පටුමඟ කාර්යාලයේදී නිදහස ජනතා සභාවේ නියෝජිතයන් වන ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රිවරයාත් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මන්ත්‍රිවරයාත් ඊයේ (20දා) හමුවී විජිත හේරත් මහතා නිදහස ජනතා සභාව වෙත එක්ව ඇත.

විජිත හේරත් මහතා ශ්‍රී  ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේත් විදුලිබල මණ්ඩලයේත් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේත් හිටපු සභාපතිවරයෙක් වේ.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය