ලෝක විමෝචන ශූන්‍ය දිනය අද

0
5

ලෝක විමෝචන ශූන්‍ය දිනය අදට (21දා) යෙදී ඇති අතර විස දුම් පිට කරන වාහන පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහා  නව අංකයක්ද හඳුන්වා දී තිබේ.

0703500525 යන අංකය ඔස්සේ එම දැනුම් දීම් සිදුකළ හැකිය.

ඉන්ධන දහනයෙන් නිකුත්වන දුම හේතුවෙන් දැඩි පාරිසරික බලපෑමක් සිදුවන අතර මෙරටද පරිසරය දූෂණයේ මූලික ප්‍රභවය ලෙස මේ තත්ත්වය සලකනු ලබයි.

මෙරට තුළද වාහන දුම් පරීක්ෂාව සඳහා දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 450ක් පමණ පිහිටුවා ඇත.

කෙසේ නමුත් දුම් පරීක්ෂාව සඳහා පැමිණෙන වාහනවලින් සියයට 20ක්ම පළමු වටයෙන් අසමත් වන බවද සඳහන්ය.

චාමර අමරසූරිය