මුල් මාස 8දී සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 892.8ක්

0
8

2022 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා මාස 08ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව උපයා ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 892.8ක් වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්තා කරයි. 

රුපියල්වලින් ගත් කල මෙම ආදායමේ වටිනාකම රු. බිලියන 246ක් වන අතර, පසුගිය අගෝස්තු මාසය තුළදී සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් මෙරටට ලැබී ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 67.9කි. අගෝස්තු මාසය තුළදී මෙරටට පැමිණ ඇති විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 37,760ක් වන අතර, වසරේ මුල් මාස 08 තුළ වාර්තා වී ඇති සමස්ත සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 496,430ක් ලෙස වාර්තා වේ.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා