පළමු මාස 6 තුළ රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 900 පනී

0
18

මේ වසරේ මුල් මාස 06 තුළ වාර්තා වූ රජයේ ආදායම රුපියල් බිලියන 919.5ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම සංඛ්‍යා ලේඛන පෙන්වා දෙයි.

මෙය පසුගිය වසරේ මුල් මාස 06 තුළ වාර්තා වූ රජයේ ආදායම වූ රුපියල් බිලියන 715.3ට සාපේක්ෂව  28.54%ක වර්ධනයකි.  පසුගිය වසර හා සැසඳීමේදී මෙම වකවානුව තුළදී රජයේ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 641.2 සිට රුපියල් බිලියන 798.8 දක්වාත්, බදු නොවන ආදායම රපියල් බිලියන 73.3 සිට රුපියල් බිලියන 119.7 දක්වාත් වර්ධනය වී ඇත.

එමෙන්ම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම කාල වකවානුව තුළ රජයේ වියදම රුපියල් බිලියන 1,495.5 සිට රු. බිලියන 1,822.1ක් දක්වා වැඩි වී ඇති අතර, පුනරාවර්තන වියදම් රුපියල් බිලියන 1,311.0 සිට රුපියල් බිලියන 1,571.6ක් දක්වාත්,  ණය ආපසු ගෙවීම් අඩු කළ පසු ප්‍රාග්ධන වියදම් රුපියල් බිලියන 184.5 සිට රුපියල් බිලියන 250.5ක් දක්වාත් වැඩි වී ඇත.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා