ඇපල් සමාගමත් මිල ගණන් උස්සයි

0
22

ඇපල් සමාගම පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ, ජපානය, මැලේසියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක සහ යුරෝ මුදල් භාවිත කරන සියලුම ප්‍රදේශ වල සිය App Storeහි මිලදී ගැනීම්වල මිල ලබන මාසයේ සිට ඉහළ යනු ඇති බවයි.

නව මිල ගණන්, ස්වයංක්‍රිය පුනර්ජනනීය දායකත්වයන් (auto-renewable subscriptions) හැර, ඔක්තෝබර් 5 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ඇපල් සමාගම සඳහන් කළේය.

මෙම වෙනස්කම් පිළිවෙළින් 5% අනුපාත යටතේ අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) සහ ආයතනික ආදායම් බද්ද (CIT) ලෙස වියට්නාමයේ ඇපල් සමාගමට අදාළ බදු එකතු කිරීම සහ ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා නව රෙගුලාසි ද පිළිබිඹු කරනු ඇත.