පොරොන්දුවට ගරු කළ මන්ත්‍රි කරුණාදාස

0
15

වර්ෂ 2020 පැවැති මහ මැතිවරණයේදී මාතොට, ගොඩනඟන නිල්වලා දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් පරිදි, මාතොට ගොඩනඟන වැඩසටහන යටතේ මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස හිමි සියලුම දීමනාව නැවත ජනතාව වෙත ලබාදීමට ඇතිකරගත් එකඟතාව යටතේ පසුගිය වසර දෙකහමාරක පමණ කාලය තුළ මන්ත්‍රිවරයකු වශයෙන් ලද සියලුම දීමනා ජනතාව වෙත ලබාදීමේ අවස්ථාව අකුරැස්සේදී සිදුකෙරිණි.

ඒ අනුව පසුගිය කාලසීමාව තුළ මන්ත්‍රිවරයකු වශයෙන් ලද වැටුප සහ දීමනා 7,357,864.00ක් කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් 4,498,080.00ක් ඇතුළු ලක්‍ෂ එකසිය විස්සකට ආසන්න මුදලක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන දෙසිය විස්සක් (220) අතරේ බෙදාදීම මෙහිදී සිදුවිය.

මෙහි පළමු පියවර යටතේ අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ස්වේච්ඡා සංවිධාන තෝරාගෙන ඇත.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය