ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න ඇමැතිවරු මැතිසබේ සිටීම අනිවාර්යයි

0
8

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අවස්ථාවල ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරුදීම සඳහා ඒ ඒ විෂයයට අදාළ  ඇමැතිවරුන්   සභා ගැබේ අනිවාර්යයෙන්  සිටිය යුතු බවට ජනපතිවරයා විසින්   අවධාරණට කොට තිබේ.

මේ පිළිබඳව  ජනාධිපතිවරයා  ලිඛිතවද දැනුම්දී ඇති බව වාර්තා වේ. විශේෂයෙන් පහුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ  අවස්ථාවල පවා වගකිව යුතු  ඇමැතිවරුන් බොහොමයක්  සභා ගැබේ නොසිටිනු දක්නට ලැබිණි.

පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන දිනවල වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න, ස්ථාවර නියෝග  27 (2)  යටතේ කරන ප්‍රශ්න, සභාවේ නියමිත ප්‍රධාන වැඩකටයුතුවලට අදාළව සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න හා යෝජනාවලට අදාළ විෂය භාර  කැබිනට් ඇමැතිවරු හා රාජ්‍ය  ඇමැතිවරු එම කාලයේ සභා ගර්භයේ සිටින ලෙස ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින්  ඇමැතිවරුන් දැනුවත් කොට ඇත.

විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ එදිනට අදාළ දිස්ත්‍රික් කමිටු සම්බන්ධීකරණ  සභාපතිවරයන්ගේද සක්‍රිය  දායකත්වය අවශ්‍ය බවත් අදාළ සභාපතිවරයන්  නොසිටියහොත් ඊට  අදාළව නියෝජ්‍ය සභාපතිවරයකු හෝ අනිවාර්යයෙන්  සිටිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා  තවදුරටත්  අවධාරණය කර ඇත.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ යම් ඡන්ද විමසීමක්  හෝ සුවිශේෂී දිනයක් වේ නම් එම කමිටු සම්බන්ධීකරණ සභාපතිවරුන්  පාර්ලිමේන්තුවේ පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා රැඳී  සිටිය යුතු බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ  මහතා විසින් පවසා ඇත.

අනුරාධා හේරත්