ආණ්ඩුවේ ගොඩනැඟිලි නඩත්තුවට වසර 5කදී කෝටි 545ක් වියදම් කරලා

0
11

අය – වැය ඇස්තමේන්තු අනුව අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තුවල ගොඩනැඟිලි නඩත්තුව සඳහා පමණක්  පසුගිය පස් වසර තුළ රුපියල් කෝටි 545ක් වැය කර ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත. එවන් විශාල මුදලක් වැයකර තිබුණද රථගාල් පහසුකම්, යටිතල පහසුකම් හා ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පහසුකම් තවමත් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බවත් විගණන කාර්යාලයේ අලුත්ම වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

එසේම රාජ්‍ය ආයතන 142කින් ආයතන 92ක් විසින් භාවිත කරනු ලබන ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් 427ක් සඳහා ප්‍රමාණවත් රථ ගාල් කිරීමේ පහසුකමක් නොතිබීම නිසා අමතර පිරිවැයක් දරන්නට සිදු වන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.

මෙවැනි රථගාල් පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවන ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් අතරින් ගොඩනැඟිලි 202ක් බද්දට ලබාගත් ඒවා වන අතර ඒ සඳහා මාසික බදු කුලිය ලෙස රුපියල් කෝටි 5ක් (49,703,440) ගෙවා ඇති බවත් වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

එසේම මෙම නියැදියන්ට අනුව ආයතන 89ක් ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් අවස්ථා 434ක් සේවාලාභීන් වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් පරිදි පහසුකම් නොමැති බවත් මේ අතරින් ආයතන 36ක් විසින් බද්දට ලබා ගත් ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් 170ක් සඳහා මාසික බදු කුලී ලෙස රුපියල් කෝටි 5ක් ගෙවා ඇති බවත් විගණන වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත. 

මෙම ආයතනවලින් ආයතන 106ක් විසින් භාවිත කරන ගොඩනැඟිලිවලින් කාර්යාල 617ක්, ගබඩා 40ක්, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 11ක්, ප්‍රදර්ශනාගාර 4ක් හා වෙනත් අවශ්‍යතා 82ක ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන්ට ප්‍රවේශ පහසුකම් නොමැති බවත් වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

බාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් මෙම ගොඩනැඟිලි බද්දට ලබා ගැනීමේදී ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රවේශ පහසුකම් අවහිර කර ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් 2006 ඔක්තෝබර් 17 දිනැති අංක 15/1467 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයද උල්ලංඝනය කර ඇති බවත් එම වාර්තාව වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත.

මිතුන් ජයවර්ධන