සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ නව රාජ්‍ය ඇමැති ජාතික නිෂ්පාදන ගම්මාන නිරීක්‍ෂණය කරයි

0
10

අනූප පස්කුවල් මහතා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමෙන් පසුව සෞභාග්‍යා සංවර්ධන කාර්යාංශය මඟින් මෙහෙයවනු ලබන ජාතික නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහනට සමගාමීව එම නිෂ්පාදන ගම්මාන කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට පසුගියදා එක්ව ඇත.

එහිදී බට පැළලි, සිමෙන්ති මල්පෝච්චි, සපත්තු, කොහු හා ගම්මිරිස්, එළවළු නිෂ්පාදනය කරන ගම්මාන නිරීක්ෂණයට සහභාගි වූ අතර  මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් එකී නිෂ්පාදන කරන මහත්ම මහත්මීන් මුහුණපා සිටින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඔවුන්ගේ එම ගැටලුවලට විසඳුම් දීමට කටයුතු කරන ලෙස අවශ්‍ය උපදෙස් දීමක් කර තිබේ. මෙම අවස්ථාවට කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් චම්පික කළුආරච්චි සහ සෞභාග්‍යා සංවර්ධන කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වසන්ත ගුණරත්න ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගිව ඇත.

සඳුනි ගමාරච්චි