වත්තල ලයිසියම් හා වලල ඒ රත්නායක පිරිමි හා කාන්තා ශූරතා දිනාගනී

0
7

90 වැනි ජෝන් ටාබට් ජේ‍යෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමස්ත බාලක ශූරතාව වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලටත්, බාලිකා ශූරතාව වලල ඒ රත්නායක විදුහලටත් හිමිවෙමින් නිමාවට පත්විය.

දින 4ක් පුරා දියගමදී පැවැති මෙම තරගාවලියේදී නව වාර්තා 11ක් බිහිවීම කැපී පෙනුණි. එහිදී අවුරුදු 20න් පහල බාලක තුන් පිම්ම මීටර් 400 කඩුලු, මීටර් 400, අවුරුදු 18න් පහළ බාලක යගුලිය, දුර පැනීම, අවුරුදු 16න් පහළ උස පැනීම හා රිටි පැනීම මෙන්ම අවුරුදු 16න් පහළ බාලිකා රිටි පැනීම, තුන් පිම්ම, අවුරුදු 18න් පහළ බාලිකා දුර පැනීම හා අවුරුදු 20න් පහළ බාලිකා තුන් පිම්ම යන ඉසව්වලින් නව වාර්තා බිහිවිය.

නව තරග වාර්තා

බාලක

අවුරුදු 16න් පහළ රිටි පැනීම _ එස්. කල්යානන් (චාවකච්චේරි විදුහල) මී. 3.6

අවුරුදු 16න් පහළ උස පැනීම _ ටී. මෙන්ඩිස් (වත්තල ලයිසියම්) මී.1.96

අවුරුදු 18න් පහළ දුර පැනීම _ ආර්. කරීම් (පානදුර ලයිසියම්) මී. 7.2

අවුරුදු 18න් පහළ – යගුලිය _ ඩබ්ලිව්. ජයවි රන්හිද (පානදුර රාජකීය) මී. 17.23

අවුරුදු 20න් පහළ – තුන්පිම්ම – අශ්මික කෝරලගේ (යොෂීඩා ජාත්‍යන්තර පාසල)

අවුරුදු 20න් පහළ – මීටර් 400 කඩුලු – කේ.එම්.ඩී. දර්ශන (අඹගමුව විදුහල) තත්. 52.25

අවුරුදු 20න් පහළ – මීටර් 400 _ ඉසුරු කෞෂල්‍ය (ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය) තත්. 46.96

බාලිකා

අවුරුදු 16න් පහළ රිටි පැනීම _ පී.අභිසලිනි (චාවකච්චේරි හින්දු විදුහල) මීටර් 3.00

අවුරුදු 16න් පහළ තුන්පිම්ම _ ඔෂිනි කොඩිකාර (කොළඹ ශා.ලව්රන්ස් කන්‍යාරාමය) මී. 11.64

අවුරුදු 18න් පහළ දුර පැනීම _ එච්.එම්.එන්.  මධුෂානි හේරත් (බිබිල නන්නපුරාව විදුහල) මී. 6.09

අවුරුදු 20න් පහළ තුන්පිම්ම _ එච්.ඒ.එන්.එන්. හෙට්ටිආරච්චි (ගම්පහ හොලිකේ‍රාස් විදුහල) මී.12.79