මුදල් කාරක සභාවලින් වාර්තා කැඳවන්න ජාතික සභාවට බලය

0
11

රජයේ මුදල් පාලනය සිදුකරන ඕනෑම කාරක සභාවක් වෙතින් වාර්තා කැඳවීමට, යෝජිත ජාතික සභාව වෙත බලය පැවරෙනු ඇත. ආංශික අධීක්‍ෂණ කාරක සභා, රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, බැංකු කටයුතු සහ මූල්‍ය සේවා පිළිබඳ කාරක සභාව, ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාව, ආර්ථික ස්ථායීකරණය පිළිබඳ කාරක සභාව යන කාරක සභාවලින්ද වාර්තා කැඳවීමට ජාතික සභාව වෙත බලය පැවරෙනු ඇත.

ජාතික සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කථානායකවරයා කටයුතු කරනු ලබයි.

අගමැති, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායක, ආණ්ඩුපක්‍ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක සහ දේශපාලන පක්‍ෂ නායකයන් විසින් තීරණය කරන ලද පරිදි ශ්‍රී  ලංකාවේ පිළිගත් දේශපාලන පක්‍ෂවලින් නවවැනි පාර්ලිමේන්තුව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයන් තිස්පහකට නොවැඩි සංඛ්‍යාවකින් ජාතික සභාව සමන්විතය.

ජාතික සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභාවක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන බව අදාළ යෝජනාවෙහි සඳහන් වෙයි.

කෙටි, මධ්‍යම සහ දීර්ඝ කාලීන ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා මඟපෙන්වීමට අදාළව පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ප්‍රමුඛතා නියම කිරීම, ආර්ථිකය ස්ථායීකරණයට අදාළ කෙටි සහ මධ්‍ය කාලීන පොදු අවම වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් එකඟතාව ඇති කිරීමට සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන්, ජාතික සභාව විශේෂ කාරක සභාවල සභාපතිවරයන් සහ යොවුන් සංවිධානවල යොවුන් නිරීක්‍ෂකයන් සහභාගි වන විශේෂ රැස්වීම් වෙනුවෙන් කටයුතු සංවිධානය කිරීමට ජාතික සභාවට අධිකාරි බලය සහ පොදු වගකීම් තිබිය යුතු බව යෝජනා කර තිබේ.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ සිය වගකීම් ඉටු කිරීමේදී ජාතික සභාව වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ හැකි බවද යෝජනාවට ඇතුළත් කර ඇත.

ජාතික සභාවේ ගණපූරණය සාමාජික මන්ත්‍රිවරයන් 10 දෙනකුගෙන් සංයුක්ත විය යුතු අතර කාරක සභාවේ පූර්ව අවසරය ලබානොගෙන කාරක සභාවේ අනුගාමී රැස්වීම් තුනකට නොපැමිණෙන යම් සාමාජික මන්ත්‍රිවරයකු එම කාරක සභාවේ සාමාජිකත්වය අතහැර ගියාසේ සලකනු ලැබිය යුතු බවද යෝජනාවෙහි සඳහන් වෙයි.

ජාතික සභාව පිළිබඳ යෝජනාව හෙට (20දා) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කිරීමට නියමිතය.

ජේ.ටී. ද සිල්වා