මණ්ඩලය මිලට ගත්තේ වී අස්වැන්නෙන් 2%යි

0
10

රටේ සමස්ත වී අස්වැන්නෙන් වී අලෙවි මණ්ඩලය මිලදී ගෙන ඇත්තේ සියයට දෙකකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් බවත් ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව අවදානමකට ලක් වී ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.

සමස්ත අස්වැන්නෙන් මිලට ගත හැකි ප්‍රමාණය සියයට දහයක් පමණ නමුත් වී අලෙවි මණ්ඩලය සියයට 8.4ක් පමණ මිලට ගැනීමක් සිදු නොකිරීම නිසා ගොවීන් සඳහා සාධාරණ මිලක් යටතේ මිලදී ගැනීම් ප්‍රමාණය ඉතාම අවම මට්ටමක පවතින බවත් විගණන වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

එසේම වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ගබඩා කලාප 7ක ගබඩා ධාරිතාව මෙටි්‍රක් ටොන් 317,880ක් නමුත් 2018/2019 මහ කන්නයේ වී අස්වැන්න ලෙස මෙටි්‍රක් ටොන් 3,072,572ක් ලැබී ඇති බවත් එයින් මෙටි්‍රක් ටොන් 48,269ක් පමණක් මිලදී ගෙන ඇති බවත් විගණන වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ 1971 අංක 3 දරන පනත සඳහන් පරිදි වී සහ සහල් මිලදී ගැනීම, විකිණීම, සැපයීම හා බෙදාහැරීම සිදු කළ යුතු නමුත් එම කාර්ය පැහැර හැර ඇති බවත් විගණන වාර්තාව වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

මිතුන් ජයවර්ධන