ගිය අවුරුදු දහයට ජනපති කොමිසම්වලට කෝටි 54ක වියදමක්

0
15

ජනාධිපති කොමිෂන් සභා සඳහා පොදු වැය විෂයක් පවතින අතර 2012  වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂයේ ජුනි මස 30 දක්වා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවලට අදාළව රුපියල් කෝටි පනස් හතරකට අධික මුදලක්  (543,756,763.82) වැය කර ඇති බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

කොමිෂන් සභාවන් හා කමිටු  17ක් පසුගිය වසර දහය පුරාවට ආරම්භ කර ඇති අතර මේ වසරේ පළමු මාස හය සඳහා පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 249කට අධික මුදලක් (24,970,162.67) වැය කර ඇත. 

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතින් “මව්බිම” අයැදුම් කළ තොරතුරු මඟින් මේ බව අනාවරණය විය.

එසේම අනෙක් වර්ෂයන්ට සාපේක්ෂව 2020 වර්ෂයේදී ජනාධිපති කොමිෂන් සභා 02ක් සඳහා පමණක් රුපියල් කෝටි 12කට අධික මුදලක් (129,160,742.31) වැය කර තිබේ.

ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා හා කමිටු සඳහා මුදල් පොදු වැය විෂයක් යටතේ වෙන්කර ඇති බවත් එහි වියදම් ජනාධිපතිවරයාට වෙන් කර ඇති වැය විෂයට අයත් නොවන බවත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජනාධිපති ජේ‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් පැවැසීය.

මිතුන් ජයවර්ධන