රජයේ සේවකයන්ට අනිවාර්ය නිවාඩු දෙන්නේ මෙහෙමයි

0
36

විදේශ රැකියාවක් හෝ දේශීයව පෞද්ගලික අංශයේ හෝ වෙනත් රැකියාවක් කිරීම සඳහා රජයේ නිලධාරීන්ට වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීමේදී ඒ ඒ අමාත්‍යාංශවල කාර්ය මණ්ඩල පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කර නිවාඩු ලබාදිය හැකි නිලධාරීන් හා නිවාඩු අනුමත කළ නොහැකි නිලධාරීන් වර්ග කළ යුතු යැයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කියයි.

අනුප්‍රාප්තිකයන් හෝ ආදේශන නිලධාරීන් ලබා දිය නොහැකි සහ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දැනුම අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක්ව ඇති සේවා ගණයන් සහ තනතුරු කමිටුව මඟින් හඳුනාගනු ඇතැයිද මේ සම්බන්ධව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පසුගියදා (15දා) නිකුත් කළ 14/2022 (ධ්ධ්) චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ.

ඒ ඒ ආයතනවල සේවා සැපයුමට බාධා නොවන පරිදි වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදිය හැකි සේ අධ්‍යයනයක් කරවා ගණයන් සහ තනතුරු හඳුනාගෙන ඔවුන්ට පමණක් මෙම අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ.

විනීතා එම්. ගමගේ