දරු සම්පත් නොමැති යුග දිවියට දරු පල ලබාදෙන බලගතු යන්ත්‍රය

0
52

මෙම යන්ත්‍රයෙන් නියම ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක්කේ ග්‍රහ ‍ෙදා්ෂ, යක්ෂ, ප්‍රේත, භූත ‍ෙදා්ෂ සහ වෙනත් ශාරීරික ‍ෙදා්ෂයන් හේතුවෙන් දරු පල නොමැති අයටයි. එසේ නොමැතිව උත්පත්තියෙන් වඳ බව ලත් ස්ත්‍රීන්ට මෙම යන්ත්‍රයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට නොහැකිය. දරුවන් නොමැතිව නොයෙක් නොයෙක් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙමින් දුක්වන අඹු සැමියෝ ගැන අනන්තවත් අපට දකින්නට අසන්නට ලැබේ. නොයෙකුත් බාරහාර වීම් කරන අවස්ථා පෙනේ.

එවැනි මවුවරුන්ගේ කේන්දරය ගෙන දක්ෂ දෛවඥවරයකු ලවා පරීක්ෂා කරවා බලන්න. ඉන් කාන්තාව උත්පත්තියෙන්ම වඳ ස්ත්‍රියක්ද එසේ නොමැතිව දරු පල ලබා ගැනීමේ වාසනාව  තිබුණත් යම් යම් ‍ෙදා්ෂ නිසා දරුවන් නොලැබේද යන්න දැනගත හැකි වනු ඇත. යම් යම් ‍ෙදා්ෂ නිසා දරුපල නොලැබී ඇත්නම් පහත යන්ත්‍රය මනා ලෙස ජප කර පැලඳවීමෙන් දරු සම්පත් ලබා ගැනීමේ වාසනාව උදා වනු ඇත.

ශුභ දිනයක, ශුභ හෝරාවකින් ශුභ දිශාවකට මුහුණ දී මරුට පිටුපා යන්ත්‍රය ඇඳ ගන්න. ඉන් පසු කෙසෙල් ගෙඩි, පලතුරු 5 වර්ගයක්,  කැවිලි වර්ග 5ක්, මීපැණි, පිනිදිය උක් හකුරු, උක් දඬු පුද වශයෙන් තබා මල් වර්ග 5ක් සමඟ පූජාසනය සාදා ගන්න. ඉන් පසු ඇඳගත් යන්ත්‍රය මල් අසුන මත තබා ජප ඇදුරා ස්නානය කර පිරිසුදු වී මෙම දිෂ්ටියෙන් දිෂ්ටි කරන්න.

දිෂ්ටිය—

ඕංහ්රිං ඕං නමෝ කල්ලිසේ නාම භගවතෝ නම– සර්වඥනාථාය නම– දිව්‍ය රාජාය නම– ඕං ශ්රිං කන්ද කුමාරාය නම– ඕං ශ්රීං තෛ්‍රලෝක නාථාය නම– ඕං ශ්රීං සත්පෙරුමාය නම– ඕංශ්රීං මහා බ්‍රහ්මාය නම–ඕං ශ්රීං යන්ත්‍ර කාලියේ නම– ඕං ශ්රීං වර වර නම– ඕං බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ස්වාහ– ඕංලෝකෙස්වාහ– ඕං සර්වහ දිෂ්ටි දිෂ්ටි ඒස්වාහ– ඕංනව ග්‍රහ දේවාය ඉදං බලි ග්‍රහන් තොස්වාහ– ඕං  රවි චන්ද්‍ර කුජ වරං, බුධ ගුරු වරං, කිවි ශනි දේව වරං, බඹ පති ජීව වරං ඕං නම– ඕං මේෂ, වෘෂභ, මිතුන වරං, කටක, සිංහ, කන්‍යා වරං, තුලා, වෘශ්චික වරං, ධනු, මකර දිෂ්ටි වරං, කුම්භ දේව වරං ප්‍රාණ දිෂ්ටි ජීව වරං, ඕං ග්‍රහ දිෂ්ටි දේව වරං, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර සුර වරං, මගේ සර්වාංගේට දිෂ්ටි ප්‍රාණ පත්‍රකාලී ජීව ජීව නමො නම– ඕං ප්‍රල ප්‍රල දේව දිෂ්ටි නේත්‍ර දිෂ්ටි බ්‍රහ්ම දිෂ්ටි, දේව දිෂ්ටි නව ග්‍රහ මාගේ  සර්වාංගේට මුළු දිෂ්ටි, ශ්රියා දිෂ්ටි ජීව ප්‍රාණ ප්‍රාණ දිෂ්ටි නමො නම– ඕං අරීන්ද්‍ර සූර්යා දිෂ්ටි ඉඩේප්ප්‍ර මුනීන්ද්‍රයානේ ජීව වර වර මාගේ සර්වංගේට මුළු දිෂ්ටි සූර්යා නම– ඕං නමො සුර රාජ චන්ද්‍ර දේවනී අරි රාජ බුද්ධ ලෝක පාද දිෂ්ටි සුරන්දනේනර සර්වන ලෝක දිෂ්ටි බ්‍රහ්මනේ නාග ලෝක පාද දිෂ්ටි සුරංග අස්සරංග බුද්ධ භූමි දිෂ්ටි නට ග්‍රහ ජීව ජීව මංගලම් නම–, ඕං උන්නුත්තල් අරිජ්ජ මුනි මුනි ආරූඩල් සූර්යානේ එරි එරි සෙන්නු මුං සේල් මංගල්‍ය මංගල්‍ය දිෂ්ටි නම–, ඕංඅංඩ තූඩල් රවි, චන්ද්‍ර, කුජ, බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි බඹ පති ඉති නව ග්‍රහ මාගේ සර්වාංගේට සර්ව දිෂ්ටි,සුර දිෂ්ටි, බ්‍රහ්ම දිෂ්ටි, ජීව දිෂ්ටි, මුළු දිෂ්ටි  ජීවිත රක්ෂන්තු දිෂ්ටි නව ග්‍රහ දිෂ්ටි නමො නම–

මෙයින් 108 වරක්  දිෂ්ටි කරන්න.

ඉන් පසු මෙම ජප මන්ත්‍රයෙන් ජප කරන්න.

ජපය—

ඕං වජ්ර  ක්‍රොධා වජ්ර තිෂ්ට තිෂ්ට නමෝ කාලී ලේතං හන්දි ලෙස්වාහ–

2300 වරයි.

ප්‍රාණ මන්ත්‍රය—

ඕං ජීවප්‍රාණ අජීවප්ප්‍රාණ භූතප්‍රාණ අභූතප්‍රාණ ප්‍රාණ ඒස්වාහ– (108 වරයි)

පුට මන්ත්‍රය—

ඕං නමෝ හ¾දුන්මල් දේවතාවා අහස බැලීය. අහස මතුරන්නේය. පොළොව බැලීය. පොළොව මතුරන්නේය. මුහුද බැලීය. මුහුද මතුරන්නේය. සක්වළ බැලීය. සක්වළ මතුරන්නේය. අදත් ඒ යන්ත්‍ර දේවීන් වහන්සේ පුටකළ මතුළෙමි. ඒ ආඥාවෙන් ආනුභාවයෙන් අදත් මේ යන්ත්‍ර දේවීන්නාන්සේ පුට පුට ඒස්වා– (21 වරයි)

පලිප්පු මන්ත්‍රය—

ඕං නමෝ යන්ත්‍ර දිෂ්ටි මන්ත්‍ර දිෂ්ටි ජීව දිෂ්ටි වර වර ඒස්වාහ— ඕ නමෝ  මන්ත්‍ර ජීව යන්ත්‍ර ජීව ඊහ– ජීව ගරුඩ– ජීව වර වර ඒස්වාහ– – ඕං නමෝ බුද්ධානු භාවයෙන් ජීව ධම්මානු භාවයෙන් ජීවජීව ඒස්වාහ– ඕං නමෝ යන්ත්‍ර පලිප්පුව මන්ත්‍ර  පලිප්පුව ජීව ප්‍රාණ පලිප්පුව වර වර ඒස්වාහ– (108 වරයි)

දිෂ්ටි කර ඉන් පසු ජප කර ප්‍රාණ, පුට පලිප්පු, මන්ත්‍රවලින් යුක්තව යන්ත්‍රය සකස් කර දස දිසා යන්ත්‍රයත් සමඟ පැලඳීමෙන් දරුපල ලැබෙනු නියතයි. අත්දුටුවයි. සත්තයි. පස් පවින් වළකින්න.

යන්ත්‍රය—

ජේ‍යාතීර්වේදී

හෙක්ටර් ප්‍රේමදාස

ගංගොඩ, රඹුක්කන

0713845321