ගෘහස්ථ හිංසනයට එරෙහිව ගීතා අවි ඔසවයි

0
25

ගෘහස්ථ හිංසනයට ලක්වෙන කාන්තාවන් සඳහා උපකාර සේවයක් හා කාන්තා තාවකාලික රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයන් දිස්ත්‍රික්ක පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ඒ පැමිණිලි සඳහා ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දෙන්නට ළමා හා කාන්තා රාජ්‍ය ඇමැති ගීතා කුමාරසිංහ පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් නව ක්ෂණික දුරකථන අංකය ලෙස ‘1938’ දුරකථන අංකය හඳුන්වා දෙන බවත් එය පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක බවත් ඕනෑම අවස්ථාවක නීතියේ රැකවරණය ලබාගත හැකි බවත් ඇමැතිවරිය කීවාය.

එසේම පොලිසිය, අධිකරණය, ළමා හා කාන්තා අමාත්‍යාංශය මේ සඳහා එකාබද්ධව කටයුතු කරන බවත් ඔවුන්ට  අවශ්‍ය වන නීතිමය පහසුකම් හා සම්පූර්ණ රැකවරණය ලබාදෙන බවත් ඇය පැවසුවාය.

මේ සඳහා අවශ්‍ය ක්ෂණික ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගැනීමට සුවසැරිය වැනි ක්ෂණික ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කරන අතර ඒ පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ සහාය ලබා දෙන බව දන්වා ඇතැයිද  ඇමැතිවරිය පැවැසුවාය.

මිතුන් ජයවර්ධන