ගිය අවුරුද්දේ ලංගම පාඩුව කෝටි 300ත් පනී

0
20

ලංගම පසුගිය 2021 වසරේ පමණක් රුපියල් කෝටි තුන්සිය පහකට (305) අධික මුදලක් පාඩු ලැබූ බව ශ්‍රී   ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන මූල්‍ය කළමනාකාරවරයා පවසයි.  රුපියල් කෝටි දෙදහස් අටසිය තුනකට අධික මුදලක් (28,036,035,879.49) එම වසරේ ආදායම ලෙස ලබා ගෙන තිබුණද අධික වියදම හේතුවෙන් කෝටි තුන්දාස් එකසිය නවයකට අධික මුදලක් (31,090,578,599.57) වියදම් ලෙස වැය කර ඇත.

‘මව්බිම’ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතින් අයැදුම් කළ තොරතුරු මඟින් මේ බව අනාවරණය විය.

එසේම විදුලි බිල සඳහා පමණක් පසුගිය වසර සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 811ක් වැය කර ඇති අතර ජල බිල්පත් ගෙවීමටත් රුපියල් ලක්ෂ 230ක් වියදම් කර ඇති බවත් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සඳහන් කර තිබේ.  වේතන සඳහා 2020 වර්ෂයට වඩා රුපියල් කෝටි 28ක මුදලක්  (280,711,435.61) වැය කර ඇති බවත් ඒ අනුව රුපියල් කෝටි 1,015කට අධික මුදලක් (10,158,018,078.88) පසුගිය වර්ෂයේ වැය කර ඇති බවත් අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි විය.

එසේම පසුගිය වර්ෂයන්වලට සාපේක්ෂව 2021 වර්ෂයේ ඉන්ධන හා ලිහිසි තෙල් සඳහා වැය කරන මුදලේ යම් අඩුවීමක් දකින්නට හැකි අතර 2019, 2020 හා 2021 වර්ෂයන්වලදී පිළිවෙළින් කෝටි 1,356ක්, කෝටි 933ක් හා කෝටි 786ක් යන්න ලෙස එහි වියදම් අඩු වීමක් දකින්නට ඇත.  රුපියල් කෝටි හාරසිය හැටඅටකට අධික මුදලක් (4,684,805,485.4) පසුගිය වසර තුන පාඩු ලබා ඇති අතර මේ දක්වා එම පාඩුව පියවා ගැනීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට  නොහැකි වී ඇති බවත් මෙහිදී අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි විය.

මිතුන් ජයවර්ධන