පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවකට මහ බැංකුවෙන් රු. මිලියනයක මූල්‍යමය දණ්ඩනයක්

0
100

සැකකටයුතු මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවකට එරෙහිව මහ බැංකුව රුපියල් මිලියනයක මූල්‍යමය දණ්ඩනයක් පනවා තිබේ.

මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ 9(1) වගන්තියට අනුකූල නොවීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ බැංකුවට එරෙහිව මූල්‍යමය දණ්ඩනය පැනවූ බව මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය මඟින් අදාළ දණ්ඩනය පනවා තිබේ.

අදාළ බැංකුව විසින් දණ්ඩනය ගෙවා ඇති අතර අදාළ දණ්ඩන මුදල මහ බැංකුව මඟින් ඒකාබද්ධ  අරමුදලකට බැරකරනු ලැබේ.  

අමිල අබේරත්න