හැටෙන් යවන චක්‍රලේඛය ඇවිත්

0
17

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්යය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා අඩු කිරීමේ චක්‍රලේඛය ඊයේ (14දා) නිකුත් ‍කර ඇත. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එම්.පී.කේ. මායාදුන්නේගේ අස්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති මෙම චක්‍රලේඛය 2023 ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

ඒ අනුව 2022 ජනවාරි 6 වැනිදා නිකුත් කරන ලද 02/2022 රාජ්‍ය  පරිපාලන චක්‍රලේඛය  මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනෙන් පසු අවලංගු වන අතර අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මඟින් හෝ අධිකරණ සංවිධාන පනත මඟින් හෝ නිශ්චිතව තීරණය කර ඇති අධිකරණ සේවයේ නිලධරයන් හැර අනෙකුත් සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා මෙම සංශෝධනය අදාළ වනු ඇත.

ඒ අනුව දැනටමත් අවුරුදු 60 ඉක්මවා සේවයේ යෙදෙමින් සිටින නිලධාරීන් හා එදිනට පෙර වයස අවුරදු 60 සම්පූර්ණ වන නිලධාරීන්ටද ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි මේ වසරේ දෙසැම්බර් 31 දින ‍හෝ ඊට ප්‍රථම හෝ විශ්‍රාම ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇත. එමෙන්ම අනිවාර්ය විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 60 වීමෙන් පසු  යම් වි‍ශේෂඥ සේවාවක්  ලබාගැනීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් දැනටමත් බලාත්මක 2018 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 02/18 අනුව ක්‍රියාත්මක වන ලෙසද එම චක්‍රලේඛය මඟින් උපදෙස්දී ඇත.

  මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු අය-වැය කතාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස 60 දක්වා අඩු කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව මඟින් සම්මත කරන ලද අතර ඒ අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයට අවශ්‍ය සංශෝධන කිරීමට ඉකුත් 12 වැනිදා පැවැති අම‍ාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමි විය.

විනීතා එම්. ගමගේ