සිහින පලාපල

0
29

තම දියණියට පිටස්තර අයකු බෙහෙත් ලබාදෙන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම.

දරුණු රෝගයක් ඇති වේ. බුද්ධ පුත්‍රයෙක් ලවා තැඹිලි සාත්තුවක් කිරීම සහ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කීමෙන් නිරෝගී බව ලැබෙනු ඇත.

සිහිනයෙන් බෝංචි කොටුවක් දැකීම.

ගොවි පවුලකින් විවාහ යෝජනාවක් ලැබීම පෙන්නුම් කරයි.

කුඹුරක වැඩ කරන අයුරු සිහිනයෙන් දැකීම.

භූමි ලාභ, සම්පත් ලාභ ලැබීමක් පෙන්නුම් කරයි.

සිහිනයෙන් අශ්වයන් දැකීම.

ප්‍රභූවරුන්ගේ ආරාධනා ලැබීමක් පෙන්නුම් කරයි.

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල

විශ්ලේෂක

පී.කේ. ගුණසිංහ

0784522622