සංවර්ධනයට ඉඩම් පවර ගන්න අලුතින් නීති ප්‍රතිපාදන

0
9

සංවර්ධනය සඳහා යොදාගත හැකි ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරාගෙන හෝ අදාළ ආයතන සතුව තිබියදීම පෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැකසීමට නියමිතය.

මහ භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන රුපියල් මිලියන 3264ක් වැය කරමින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මේ වසරේ ව්‍යාපෘති 208ක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

එමෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ මුදල් රුපියල් මිලියන 10158ක් වටිනා ව්‍යාපෘති 05ක්ද, මෙම වසර තුළදී ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන බවද එම අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

මේ අතරින් මහ භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මත ඉදිකෙරෙන ව්‍යාපෘති 28ක් ලබන වසර තුළදී ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 7820ක් අවශ්‍ය බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

එමෙන්ම මෙම වසර තුළ ක්‍රියාත්මක ඇතැම් ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය අඩු තත්ත්වයක පැවැතුණද එම ව්‍යාපෘතිවල නියුතු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතිය මේ වන විට ලැබී ඇතැයිද එම අධිකාරිය පෙන්වා දේ.

ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මුහුණදෙන මිල වෙනස්වීම, ඔවුන්ගේ කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කිරීම, කොන්ත්‍රාත් බැඳුම්කර දීර්ඝ කිරීම හා කොන්ත්‍රාත් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනයේදී ලබාදිය හැකි සහන ආදිය සඳහා විසඳුම් රැසක් ලබාදී ඇතැයිද සඳහන් කළේය.

පළාත් පාලන ආයතන හෝ රාජ්‍ය ආයතන සතු අවභාවිතයේ පවතින සංවර්ධන සඳහා යොදාගත හැකි නාගරික ඉඩම් හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර එම ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරාගෙන හෝ අදාළ ආයතන සතුව තිබියදීම පෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැකසීමටද නියමිත බව අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

අනුරාධා හේරත්