කුකුළු මස් 1,450යි

0
8

කුකුළු මස් කිලෝවක මිල ඊයේ (14දා) සිට රුපියල් 50කින් ඉහළ දමා ඇතැයි කුකුළු මස් අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි. ඒ අනුව කුකුළු මස් කිලෝවක වර්තමාන මිල රුපියල් 1,450.00කි.