විදුලි ගාස්තු ගැන ඇති ගැටලු විමසන්න ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක්

0
390

විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ නව විදුලි ගාස්තු සම්බන්ධ ගැටලුවලට සහය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව, 077 5 687 387 යන විශේෂිත ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඔස්සේ නව විදුලි ගාස්තු පිළිබඳ ගැටලු සහ පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

“නව විදුලි බිල ගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපට ලැබෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගෙන අපි මෙම පියවර ගත්තා. අපට අවශ්‍ය වන්නේ නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධන සඳහා සුමට සංක්‍රාන්තියක් ඇති බවට වග බලා ගැනීමට, ගාස්තු ගණනය කිරීමේදී පාරිභෝගිකයින් මුහුණ දෙන ගැටලු අවම කර ගැනීමට අපට හැකි සෑම ආකාරයකින් ම පාරිභෝගිකයින්ට උපකාර කිරීමට යි,” යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක පැවසීය.

මීට අමතරව මහ ජනතාවට සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ට 011 2 392 607 හෝ 011 2 392 608 සහ [email protected] හෝ [email protected] හෝ www.facebook.com/pucsl ඇමතීමෙන් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව හා සම්බන්ධ විය හැක.