සම්පත් බැංකුව විශ්වාසයෙන් යුතුව වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඉදිරියටම

0
17

සම්පත් බැංකුව 2022 වර්ෂයේ පළමු අර්ධය තුළදී විවිධ ආර්ථික අභියෝග මධ්‍යයේ වුවද අඛණ්ඩව සිය ශක්තිමත් ප්‍රාග්ධන පසුබිම හා ස්ථාවර ද්‍රවශීලතාවය පවත්වා ගැනීමට සමත් විය. බැංකුව සිය ශක්තිමත් බව හා තිරසර බව මැනවින් විදහා දක්වමින් සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස හා නිරන්තර අවධානයෙන් යුතුව වර්තමාන ආර්ථික ගැටලු හ¾දුනා ගැනීමට සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව තව දුරටත් විදේශ මුදල් ද්‍රවශීලතාව ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර ප්‍රේෂණ හා අපනයන ආදායම් ගලා ඒම දිරිමත් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බැංකුව කටයුතු කරන ලදී. පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් බලපෑමට ලක් වූ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ට එම තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යෑමට අඛණ්ඩව සහයෝගය ලබාදීමට බැංකුව කටයුතු කරන ලදී.

පවතින දැඩි ආර්ථික ව්‍යාකූලත්වය මධ්‍යයේ වුවද 2022 ජූනි මස 30න් අවසන් වන කාලඡේදය සඳහා සම්පත් බැංකුව රුපියල් බිලියන 7.1ක බදු පසු ලාභයක්ද, රුපියල් බිලියන 9ක බදු පෙර ලාභයක්ද වාර්තා කිරීමට සමත් වූ අතර 2021 වසරේ පළමු අර්ධය හා සැසඳීමේදී එය පිළිවෙළින් 0.3%ක සුළු ඉහළ යෑමක් හා 5.5%ක පහළ යෑමක් විය. සමූහය සඳහා මෙය රුපියල් බිලියන 7.4ක බදු පසු ලාභයක්ද රුපියල් බිලියන 9.6ක බදු පෙර ලාභයක්ද ලෙස වාර්තා කළ අතර මෙය 2021 වර්ෂයේ පළමු අර්ධය හා සැසඳීමේදී පිළිවෙළින් 2%ක හා 5.5%ක පහළ යෑමකි.

සම්පත් බැංකුව 2022 වසරේ පළමු අර්ධය සඳහා වාර්තා කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රතිඵල සාරාංශයක් ලෙස

* සාමාන්‍ය බර තබන ලද ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතය (AWPLR) වර්ධනය වීමත් සමඟ 4.85%ක ශක්තිමත් ශුද්ධ පොලී ආන්තිකයක් වාර්තා කිරීම.

* ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල 80%කින් එනම් රුපියල් 160.25කින් තියුණු ලෙස අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් විදේශ විනිමය ආදායම 323%ක ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා කිරීම.

* කාඩ්පත් හා වෙළෙඳාම් ආශ්‍රිත මෙහෙයුම් මූලික කරගෙන ශුද්ධ ගාස්තු හා කොමිස් ආදායම 69.9%ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් කරා ළඟා වීම.

* ඇතිවිය හැකි ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවන් ආවරණය වන අයුරින් ණය අත්තිකාරම් හා ආයෝජනයන් සඳහා ඉහළ අපහායන ප්‍රතිපාදනයක් වෙන් කිරීම.

* බැංකුවේ ආරම්භක රඳවාගත් ඉපයීම් ශේෂයට එරෙහිව රුපියල් බිලියන 2.67ක අධිභාර බද්දක් හ¾දුනා ගැනීම.