මේ වසරේ වැඩිම ප්‍රේෂණ අගෝස්තුවේදී

0
312

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට එවා ඇති ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 325.4ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි. මෙම අගය 2022 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ තනි මාසයකදී මෙරටට එවන ලද  වැඩිම ප්‍රේෂණ අගය ලෙස වාර්තා වේ.

ඒ අනුව 2022 වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී මෙරටට ලැබී ඇති සමස්ත ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 2,214.8ක් වන අතර, එය පසුගිය වසරේ අදාළ කාලසීමාවේ වාර්තා වූ ඩොලර් මිලියන 4,224.3 හා සැසඳීමේදී 47.6%ක පහළ යෑමකි.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා