පාසල් හැරගිය සිසුන්ට නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහනක්

0
13

පාසල් හැරගිය සිසුන්ට නිපුණතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහනක් ඇරැඹීම ශ්‍රී  ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයත්, කාර්මික පුහුණු අධිකාරියත් එක්ව පසුගියදා සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව එහි පළමු පියවර ලෙස පාසල් අධ්‍යාපනය නිම කළ සිසුන් 22කට නිපුණතා සංවර්ධන පුහුණු පාඨමාලාවක් හොරණ අපනයන සැකසුම් කලාපයේදී පසුගියදා ආරම්භ කෙරිණි. මෙහිදී හොරණ අපනයන සැකසුම් කලාපයේ කර්මාන්තශාලාවට අවශ්‍ය විදුලි කාර්මිකයන්, පෑස්සුම්කරුවන්, ජලනළ කාර්මිකයන් වැනි නිපුණතාවයෙන් යුතු කාර්මික ශිල්පීන් පුහුණු කිරීම සිදුවේ.

මේ සඳහා පැසල් හැරගිය සිසුනට අවශ්‍ය කුසලතාව, ප්‍රවීණතාව සහ පුහුණුව ලබාදීමට කර්මාන්තශාලා හිමියන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම සඳහා NAITA ආයතනය එකඟ කර ගැනීමට ආයෝජන මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත.

මෙම පුහුණු කාලය තුළ ආධුනික වෘත්තීය ශිල්පීන්ට මාසික දීමනාවක් දීම හා පුහුණුව අවසානයත් සමඟ ආධුනිකයන් තම ආයතනයන්ගේ අවශ්‍යතාව අනුව රැකියා අනුයුක්ත කිරීමද සිදු කෙරේ.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය