නිසි නියාමනයක් නැති ගෑස් තවමත් අනතුරුදායකයි

0
14

ජන ජීවිතයට ඉතා සමීප ගෑස් ඉන්ධන හා උපාංග සම්බන්ධයෙන් නිසි නියාමනයක් හා තත්ත්ව පරීක්ෂාවක් නොවීම හේතුවෙන් වර්තමානයේ ගෑස් භාවිතය අනතුරුදායක බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රමිති සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද අනිවාර්යය භාණ්ඩ ලයිස්තුවට ගෘහස්ථ ගෑස්, රෙගියුලේටර් හා ගෑස් බට ඇතුළත් නොකර නොතිබීම එයට බලපාන ලද ප්‍රධාන සාධකයක් බවත් විගණන වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ.

මෙම උපාංග සඳහා ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රමිති සකස් කර තිබුණද ඒවා භාවිතයට ගැනීම හෝ ඒ අනුව ගුණාත්මය පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැති නමුත් හිස් ගෑස් සිලින්ඩරේ ප්‍රමිතිය පමණක් එම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇති බවත් වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

දේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ ගුණාත්මක භාණ්ඩ අලෙවිය පිළිබඳව ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව සිදු කරනු ලැබූ විගණනයේදී මේ කරුණු අනාවරණ වූ බව විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.

එසේම වෙළෙඳපොළට ගෑස් සපයන ප්‍රධාන ආයතනය වන ලිට්රෝ ආයතනය මෙරටට ගෑස් ආනයනය කරන නමුත් ආනයන – අපනයන පාලක මණ්ඩලය නිකුත් කර තිබෙන පරීක්ෂා කළ යුතු භාණ්ඩ ලැයිස්තුවට ගෑස් ඉන්ධනය ඇතුළත් කර නොමැති බවත් එම  වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

එසේම ගෑස්වල සංයුතිය පරික්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය මැදිහත්වීමට අදාළ නෛතික ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කිරීම ගෘහස්ථ ගෑස් සම්බන්ධ ගැටලු මතුවන තෙක් සිදුවී නොමැති බවත් විගණන වාර්තාවේ  සඳහන් කර ඇත.

පාරිභෝගික අධිකාරිය, ආනයන අපනයන පාලක මණ්ඩලය හා ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය වෙළෙඳපොළට නිකුත් වන පරිභෝජන භාණ්ඩවල පරිභෝජන රටාව වෙනස් වීම, තාක්ෂණිකමය වශයෙන් වෙනස් වීම හා ප්‍රමිතිය හ¾දුනා ගැනීම ඇතුළු සමස්ත සම්බන්ධීකරණය ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බවත් විගණන වාර්තාව වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

මිතුන් ජයවර්ධන