ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ වර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව ස්ථාපිත කිරීම

0
106

වත්මන් අර්බුදකාරී ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ වර්ධනය සඳහා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවකින් යුතුව ගතයුතු පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් තීරණ ගත යුතුව ඇත. ඒ අනුව ජාතික ආර්ථික කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය වන ක්‍රමෝපායික මඟ පෙන්වීම ලබාදීම පිණිස ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ වර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීම යෝග්‍ය බව හඳුනාගෙන තිබේ. එකී කමිටුව ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් 05 දෙනකුගෙන් සමන්විතව පත් කිරීම පිණිස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය පැවැත්වීම

සාහිත්‍යය, කලාව, සෞන්දර්ය සහ ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍ෂේත්‍රයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල, ජාතික සාහිත්‍ය උත්සවය සහ ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබයි. වර්තමානයේ රට තුළ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය හේතුවෙන් එකී උත්සවයන් මෙම වර්ෂය තුළ පැවැත්වීම යෝග්‍ය නොවන බැවින් ඒ වෙනුවට, එම සාහිත්‍ය උත්සවයන්හි සියලු අනන්‍ය ලක්‍ෂණ ඇතුළත් වන පරිදි “ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය” පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ 27 දින සිට 30 දින දක්වා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී රාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධව එකී උත්සවය පැවැත්වීම පිණිස බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ එකඟතාව ලබා දෙන ලදී.

ශ්‍රී  ලංකාවේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ තෙවැනි ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතියෙහි පාර්ශ්ව රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී  ලංකාව විසින් කාලීනව දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධ තොරතුරු වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව 2000 හා 2012 වර්ෂයන්හිදී පිළිවෙළින් එහි පළමු හා දෙවැනි සන්නිවේදන වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබේ. එකී සන්නිවේදන වාර්තාවේ දේශගුණික, ආර්ථික හා සාමාජීය වාතාවරණය, ජාතික හරිතාගාර වායු ඉන්වෙන්ටි්‍රය, හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග, දේශගුණ විපර්යාසවල අවදානම හා ඊට අනුහුරුවීමේ ක්‍රියාමාර්ග, අධ්‍යාපන, පුහුණු හා ධාරිතා වර්ධනය, තාක්‍ෂණ හුවමාරු, පර්යේෂණ හා විධිමත් නිරීක්‍ෂණ යනාදී තොරතුරු අඩංගු විය යුතුය.

ඒ අනුව දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ විද්වත් කමිටු සහ අන්තර් ආයතන සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල අදහස් හා යෝජනා ලබා ගනිමින් පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී  ලංකාවේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ තෙවැනි ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව 2018, 2021 සකස් කරනු ලැබ ඇත. එම වාර්තාව එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පරිසර අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද පහත සඳහන් රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

–              රාජ්‍ය අංශයේ ආනයනයන් හා තෝරාගත් අංශයන්හි මෙහෙයුම් දායකත්වය සහතික කිරීම පිණිස ඇතැම් කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය, උපකරණ සහ උපයෝගිතා වාහන ආනයනය කිරීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි 2022.08.23 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් පනවන ලද 2022 අංක 12 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) රෙගුලාසි.

–              පවතින සීමිත විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාව කළමනාකරණය කර ගැනීම පිණිස ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුවේ නිර්දේශය පරිදි තෝරාගත් භාණ්ඩ ගණනාවක් ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා 2022.08.23 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් පනවන ලද 2022 අංක 13 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) රෙගුලාසි.

සවනි ශේෂාධි