අගෝස්තුවේදී වැඩිම සංචාරකයන් එක්සත් රාජධානියෙන්

0
13

2022 අගෝස්තු මාසයේදී විදෙස් සංචාරකයන් 37,760ක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කර සිටී.

ඒ අනුව 2022 වසරේ මුල් මාස 08 අවසන් වනවිට මෙරටට පැමිණ ඇති සමස්ත විදෙස් සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව 496,430ක් ලෙස වර්තා වේ. පසුගිය අගෝස්තු මාසය තුළ මෙරටට පැමිණ ඇති සංචාරකයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ එක්සත් රාජධානියෙන් වන අතර, එම සංඛ්‍යාව 6,776කි.

එමෙන්ම  ඉන්දියාවෙන් මෙරටට පැමිණ ඇති සංචාරකයන් ප්‍රමාණය 5,340ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත. ඊට අමතරව ජර්මනියෙන් 3,251ක්, ප්‍රංශයෙන් 2,784ක්, හා ස්පාඤ්ඤයෙන් 2,148ක් ලෙස පසුගිය මාසය තුළ  සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණ ඇත.

ළහිරු ධනංජය පෙරේරා