විදෙස් ශ්‍රමිකයින්ට විද්‍යුත් වාහන ආනයන බලපත්‍ර ගැනීමේදී ඇති වන ගැටලු විසඳන්න ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක්

1
272

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට විද්‍යුත් වාහන ආනයන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලු විමසීම සඳහා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක් ඇතුළු තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන දුරකතන අංක දෙකක් කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව, 0773 039 034 යන ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හෝ 0112 368 175 අංකය ඔස්සේ ප්‍රබෝධ කග්ගොඩආරච්චි මහතා වෙත හෝ 0112 582 447 යන අංකය ඔසේ අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) වෙත දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකි ය.

නීත්යානුකූල ක්‍රම ඔස්සේ මෙරටට මුදල් එවන විදෙස් ශ්‍රමිකයින් 2022 මැයි 1 වන දා සිට 2023 අප්‍රේල් 30 වන දින දක්වා ඇ.ඩො. 3,000කට වඩා වැඩි මුදලක් එවීමේදී එවනු ලැබූ මුදල මෙන් 50% අඩු සී.අයි.එෆ් අගයක් සහිත යතුරුපැදියක් ආනයනය කිරීමේ බලපත්‍රයක් හිමි වේ.

2022 මැයි 1 වන දා සිට 2022 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා කාලය තුළදී ඇ.ඩො. 20,000ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදලක් එවීමේදී ඉලෙට්‍රික් මෝටර් රථයක් ආනයනය කිරීමේ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට හැකිය.

මෙම වාහන ආනයන බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා වන අයැදුම්පත්‍ර මේ වන විට කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ වෙබ් අඩවියේ සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇත.

එම අයැදුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ කර අදාළ සියලු ම ලිපි ලේඛන සමග කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය වෙත භාර දිය යුතු ය.

1 COMMENT

  1. The demand for the electricity is not met by renewable energy hence , it is supplemented by other sources of energy namely coal, diesel etc…. Electric vehicle needs electric energy implying additional coal or diesel. Therefore, there is no different between electric vehicle and usual vehicle in terms of fuel usage.

Comments are closed.