ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල මිලට ගත් විද්‍යුත් කාඩ් අක්‍රිය වී ලක්ෂ 70ක පාඩුවක්

0
12

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල 2014 වර්ෂයේ මිලදී ගත් රක්ෂණ විද්‍යුත් කාඩ්පත් හා යන්ත්‍ර අක්‍රිය තත්ත්වයක පැවැතීම නිසා ලක්ෂ හැත්තෑවකට අධික මුදලක් රජයට අලාභ වූ බව ජාතික විගණන. කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.  එසේම රක්ෂණය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකයන් ඉක්මවා මෙම කාඩ්පත් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ද නිකුත් කර ඇති බවත් විගණන කාර්යාලය අනාවරණය කර ගෙන ඇත.

අග්‍රහාර රක්ෂණ ලාභීන් සඳහා ලබා දෙන චුම්භක කාඩ්පත් 250,000ක් සඳහා 2012 වර්ෂයේදී ගෙවීම් කර තිබුණද කාඩ්පත් 28,370ක හිඟයක් සහිතව එම සැපයුම අවසන් කරන ලද ආයතනයට වැඩිපුර රුපියල් ලක්ෂ අටකට අධික මුදලක්ද (865,285.00) ලබා දී ඇත. 

මේ වන විට එම අමතර මුදල ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල පැවැසුවත් කාඩ්පත් සැපයුම් සිදුකරන ලද ආයතනය අක්‍රිය තත්ත්වයක පවතින බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

අග්‍රහාර රක්ෂණ අරමුදලට අංක 12/2005 දරන චක්‍රලේඛය මඟින් හ¾දුන්වා දෙන ලද ණය රක්ෂණාවරණ ක්‍රමය ඵලදායි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බවත් 2014 වර්ෂයේදී රුපියල් මිලියන 207කට වැඩි ලාභයක් ලැබූ අරමුදල මේ වන විට ක්‍රමයෙන් පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්වී ඇති බවත් විගණන කාර්යාලය නිරීක්ෂණය කර ඇත.

රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ අංක 05/97 මඟින් අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය 1997 වර්ෂයේදී හ¾දුන්වා දුන් මෙම රක්ෂණ ප්‍රතිලාභයන් ක්‍රමයෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභීන්ට නිසි පරිදි නොලැබෙන බවට විවිධ අවස්ථාවන්වලදී විගණනයට තොරතුරු ලැබුණු බවත් විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර තිබේ.

මිතුන් ජයවර්ධන