හෙට සිට සැප්. 16 දක්වා විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි

0
793

සැප්තැම්බර් 13 වන දා සිට සැප්තැම්බර් 16 වන දා දක්වා පැයක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V සහ W යන කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට මෙලෙස විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත.

එම කලාපවලට අයත් ප්‍රදේශවලට සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා කාලය තුළ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් කෙරේ.