කිසිදු ආදායමක් නැති රාජ්‍ය ආයතනවල කුලී ගෙවන්න බිලියන 330ක් වැය කරලා

0
11

කිසිදු ආදායමක් ඉපැයීම සිදු නොකරන රජයේ ආයතන සඳහාත් බදු කුලී හා වරිපනම් ලෙස රජය විසින් රුපියල් මිලියන 33,023ක් වැයකර ඇති බවත් විගණන වාර්තාව සඳහන් කර ඇත.

රාජ්‍ය ආයතනවල ගොඩනැඟිලි අවශ්‍යතාව සඳහා අය _ වැය ඇස්තමේන්තුව අනුව 2016 වර්ෂයේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා රුපියල් බිලියන 482කට වැඩි මුදලක් වැය කර ඇති බව විගණන කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

අය _ වැය ඇස්තමේන්තුව අනුව ගොඩනැඟිලි මිලදී ගැනීම්, ඉඩම් මිලදී ගැනීම්, ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැඟිලි පුනරුත්ථාපනය මෙන්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 2016-2020 අතර කාලයේදී පමණක් මූලධන ප්‍රතිපාදන ලෙස රුපියල් බිලියන 720ක් වෙන්කර ඇති බවත් එයින් සියයට 67ක් මෙලෙස වැය කර තිබෙන බවත් විගණන වාර්තාවේ දක්වා තිබේ.

අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 142ක තොරතුරු ඔස්සේ රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ගොඩනැඟිලි අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම හා උපයෝජනය සම්බන්ධයෙන් ජාතික විගණන කාර්යාලය විගණන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අමාත්‍යාංශ 27කින් විගණනයට සිදු කළ පැහැදිලි කිරීම් අනුව අමාත්‍යාංශ 16ක ගොඩනැඟිලි 75ක් බදු පදනම යටතේ ලබාගෙන ඇති බවත් එයින් ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් 59ක් සඳහා මාසික කුලිය නිශ්චිතව ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු බවත් වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ. එසේම රාජ්‍ය ආයතන 142කින් ආයතන 137ක් එනම් සියයට 96ක් තම ආයතනය සතු ගොඩනැඟිලි පිළිබඳ තොරතරු හා දත්ත නිසි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යෑමක් සිදු  කර නොමැති බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

මෙලෙස ගොඩනැඟිලි භාවිත කිරීම් අවස්ථා 415ක් බදු කුලී ගෙවීමක් නොකර භාවිත කරන බවත් රාජ්‍ය ආයතන සතු ගොඩනැඟිලි 271ක නීත්‍යනුකූල හිමිකාරිත්වය ඔවුන් සතුව පවතින බව සඳහන් කළද නීත්‍යනුකූල හිමිකාරිත්වයක් නොමැති බවත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

මිතුන් ජයවර්ධන