අවුරුදු තුනකදී නිවාස 19,000ක් සංවර්ධනය කරන්න සහන ණයක්

0
16

සහනදායි පොලී අනුපාතයක් යටතේ  නිවාස ණය ලබාදී ඉදිරි වර්ෂ 3 තුළ නිවාස ඒකක 19,000ක් සංවර්ධනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පියවර ගැනේ.

ඒ අනුව 2023 වසර තුළ නිවාස ඒකක 6,000ක් සඳහා ප්‍රතිලාභ සැලසීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර 2023 වසර සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රුපියල් මිලියන 6,000ක් බව එම අධිකාරිය පැවැසීය.

එයින් රුපියල් මිලියන 1000ක මුදලක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ අරමුදල්වලින් යෙදවීමට කටයුතු කෙරේ.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු නිවාඩු නිකේතන හා උත්සව ශාලා නවීකරණය කිරීමටද පියවර ගනු ඇත.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු උෟන උපයෝගිතා ඉඩම් කඩ සාප්පු හා නිවාස විධිමත් පරිදි බැහැර කිරීම, ණය අයකර ගැනීම කඩිනම් කිරීම තුළින් ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට පියවර ගැනීමටත් ඒ සඳහා වන වැඩපිළිවෙළ ඉදිරි මාස 03 ඇතුළත කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් කටයුතු යොදා තිබේ.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ලබා දී ඇති ණය ආපසු අයකර ගැනීම විධිමත්  කිරීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කොට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස නාගරික හා නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග එම නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව පවතින නිවාඩු නිකෙත්න හා උත්සව ශාලා නවීකරණය කර ඒ තුළින් ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමටත් දැනට ඉදිකරගෙන යනු ලබන නිවාස ව්‍යාපෘතිවල නිවාස කඩිනමින් අලෙවි කිරීමටත් පියවර ගැනේ.

මේ වන විට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව නිවාඩු නිකේතන 11ක්  පවතින අතර එයින් 5ක් සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින උත්සව ශාලා 3ක් නවීකරණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 171ක් අධිකාරියේ අරමුදල්වලින් යෙදවීමට අපේක්ෂා කරන බවද සඳහන් වේ.

අනුරාධා හේරත්