පවතින අගහිඟකම් දුරුකොට අතට මුදල් ගලා එන බලගතු ෂඩ් ශ්‍රී රහස් ධනකේශ්වරී යන්ත්‍රය

0
147

අද රටේ පවතින දැඩි අගහිඟකම් මැදින් බොහෝ සේ පීඩාවට පත්වී සිටින ඔබට මෙම ඉතා බලගතු යන්ත්‍රය ක්‍රමානුකූලව පිළියෙල කර ආගමික වතාවත් කරන පූජාසනයේ තැන්පත් කිරීමෙන්ද, ඉතා කුඩාවට සාදාගෙන ගෙල පැලඳීමෙන්ද විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. එම නිසා මෙම යන්ත්‍රය විද්‍යානුකූලව සාදා ගැනීම යහපති.

යන්ත්‍රය සාදා ගන්නා අයුරු-

අඟල් 2 × 6 හෝ  1, 1/2 × 4, 1/2 හෝ 4 × 4 තඹ පතක ශුභ දිනයක ශුභ හෝරාවකින් බදාදා දිනයකදී ඇඳ ගන්න. ඉන් පසු පිරිසුදු කාමරයක පිරිසුදු පූජාසනයක් මත කැවිලි, පලතුරු ආදී පූජාවන් තබා, පහන් දල්වා මෙහි පෙනෙන මන්ත්‍රයෙන් 1008 වරක්ද, ඉන් පසු සුවඳ දුම් අල්ලා මෙහි දෙවැනි මන්ත්‍රයෙන් 1008 වරක්ද මතුරා දිෂ්ටි, ප්‍රාණ, පුට, පලිප්පුවලින් යන්ත්‍රයේ වැඩ අවසන් කර ශුභ දිනයකදී ශුභ හෝරාවකින් පැලඳ ගන්න. එසේම පූජාසනය මත තැන්පත් කරන්න. ඔබට විශිෂ්ට ජය අත්වේ.

පළමු මන්ත්‍රය –

ඕං හ්‍රීං යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ජීව ජීව

ආලෝක සුගන්ධ ප්‍රාණ ජීව

ආදේශ් ගිනි අසුරතට්ටු  ආතාල

පාතාල උඩයට ගිනි බන්ධන

සුගංධ ජීව ජීව ප්‍රාණ ප්‍රාණ

ඇසුරයාණෝ නමෝ කිඩ කිඩ

ප්‍රාණ බන්ධන ඉඩහැරු

නමෝ මස් ඒස්වාහ–

දෙවැනි මන්ත්‍රය –

ඕං සුර අසුර අක්ෂර ගිනි

බන්ධන පූට්ටු දෙවොල්

අංගං ගිනි කිඩ අංගන්

ක්‍රීං සූනියං කපෝති බන්ධන

ඇස්වහ හෝවහ කටවහ ගිනි

ගිනි සුං ජය ජය අං ඕං ශ්‍රීං

සෘ සෘ ක්‍රීටය ටං  ටං  අසුර

ප්‍රාණ බල දිෂ්ටි දිෂ්ටි

සුරවරං අසුර වරං ආං ඕං

ඒං අඩං අං ඉං ඕං ශ්‍රී

සං සං දිෂ්ටි දිෂ්ටි ශ්‍රී ජය

ජය ඒස්වා

දිෂ්ටිය –

ඕං නමෝ භගවතී නන් මෛ දෙවකී මොහ මෙහොනාය ජගත් මොහිනී වසී වසී මොහි බාල මොහිනී ආනේ වේන්නායේ පෙන්නේ – ආනායි නානේ නීයාය් නීයේ නානාය් – නේසමාය් පෙන්නේ ආනාය් නානේ නීයාය් නීයේ නානාය් නේසමාය් මාල නිනවේ නිරුත්තු මොහි මොහා ක්‍රීයුම් ස්වහා– – 108 වරයි.

ප්‍රාණ මන්ත්‍රය –

ඕං ජීවප්‍රාණ අජීවප්ප්‍රාණ භූතප්‍රාණ අභූතප්‍රාණ ප්‍රාණ ඒස්වාහ– (108 වරයි)

පුට මන්ත්‍රය –

ඕං නමෝ හ¾දුන්මල් දේවතාවා අහස බැලීය. අහස මතුරන්නේය. පොළොව බැලීය. පොළොව මතුරන්නේය. මුහුද බැලීය. මුහුද මතුරන්නේය. සක්වළ බැලීය. සක්වළ මතුරන්නේය. අදත් ඒ යන්ත්‍ර දේවීන් වහන්සේ පුටකළ මතුළෙමි. ඒ ආඥාවෙන් ආනුභාවයෙන් අදත් මේ යන්ත්‍ර දේවීන්නාන්සේ පුට පුට ඒස්වාහං  (21 වරයි)

පලිප්පු මන්ත්‍රය –

ඕං නමෝ යන්ත්‍ර දිෂ්ටි මන්ත්‍ර දිෂ්ටි ජීව දිෂ්ටි වර වර ඒස්වාහ– – ඕ නමෝ  මන්ත්‍ර ජීව යන්ත්‍ර ජීව ඊහ– ජීව ගරුඩ– ජීව වර වර ඒස්වාහ– – ඕං නමෝ බුද්ධානු භාවයෙන් ජීව ධම්මානු භාවයෙන් ජීව ජීව ඒස්වාහ– ඕං නමෝ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පලිප්පුව මන්ත්‍ර පලිප්පුව ජීව ප්‍රාණ පලිප්පුව වර වර ඒස්වාහ–

(108 වරයි)

යන්ත්‍රය –

ජේ‍යාතීර්වේදී

හෙක්ටර් ප්‍රේමදාස

ගංගොඩ, රඹුක්කන

0713845321