ඖෂධ 406ක් හිඟවෙන්න හේතුව මෙන්න

0
18

වෛද්‍ය සැපයුම් කළමනාකරණය සඳහා ස්ථාපිත කර තිබුණු පරිගණක පද්ධතිය වසර හතකින් නිසි ලෙස යාවත්කාලීන කර නොතිබීම හා එය නිසි ලෙස භාවිතයට ගෙන නොතිබීම නිසා වැදගත් හා අත්‍යවශ්‍ය ඔෟෂධ ලෙස හ¾දුනාගෙන තිබුණු ඔෟෂධ අයිතම 406ක හිඟයක් ඇතිවූ බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව ඔෟෂධ ඇණවුම් කිරීමේ සිට තොග ලැබෙන අවස්ථාව දක්වා එක් එක් පියවර පද්ධතියට ඇතුළත් කර අදාළ ඇණවුම සම්බන්ධව යාවත්කාලීන කිරීම රාජ්‍ය ඔෟෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිලධාරීන් පැහැර හැරීම නිසා රටේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත කඩා වැටීමක් සිදුව ඇති බවත් විගණන වාර්තාවේ දක්වා තිබේ. 

වෛද්‍ය සැපයුම් කළමනාකරණය සඳහා වෛද්‍ය සැපයුම් කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් 2015 නොවැම්බර් 27 දින සෞඛ්‍ය ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 03/2015 දරන චක්‍රලේඛය අනුව රෝහල් හා ආයතන 82කට වැඩි සංඛ්‍යාවක පිහිටුවා ඇත.

සියලුම රෝහල්වල තොග ලැබීම සනාථ කිරීම් හා වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණය, විගණන කටයුතු ආදී අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා මෙම පද්ධතිය උපයෝගී කරගත යුතු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලේකම් උපදෙස් ලබාදී තිබුණද මෙම පරිගණක පද්ධතිය නිසි පරිදි යාවත්කාලීන කිරීමට හා භාවිතයට ගැනීමට කටයුතු කර  නොමැති බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

වැදගත් හා අත්‍යවශ්‍ය  ඔෟෂධවල ඇණවුම් වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් පසුගිය වර්ෂ කිහිපයේ අදාළ ඇණවුම් ලැයිස්තු මාස 11ක සැපයුම් කාලයක් සහිතව පරිගණක පද්ධතිය මඟින් ඇණවුම් නිකුත් කර තිබුණු නමුත් එහි ලිඛිත පිටපත් රාජ්‍ය ඔෟෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ආනයන අංශයට ලැබෙන්නට දින 18න් මාස 06ත් අතර කාලයක් ගතවී ඇති බවත් එම වාර්තාවේ  දක්වා තිබේ.

එසේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය  සැපයීම් අංශය, ශ්‍රී  ලංකා රාජ්‍ය ඔෟෂධ නීතිගත සංස්ථාව හා රාජ්‍ය ඔෟෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව යන ආයතන අතර වසර ගණනාවක සිට කිසිදු සම්බන්ධතාවක් හෝ සම්බන්ධීකරණයක් නොතිබීම මෙයට හේතුවක් බවත් වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.

මෙම පරිගණක පද්ධතිය මඟින් රෝහල්වල වාට්ටුවල දක්වා ඇති තොග තත්ත්වයන් නිරූපණය නොවන බැවින් රෝහල්වලට මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය සැපයීම් මොනවාද යන්න පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගත නොහැකි බවත් ඒ අනුව රෝහල්වල අවශ්‍යතාවට පිළිතුරක් ලබාදිය නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බවත් විගණන වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.