අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 5ක මිල සතොස පහළ දමයි

0
20

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය පහක් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය හතක මිල පහළ දැමීමට ලංකා සතොස පියවර ගෙන ඇත. ඒ අනුව, ආනයනික සුදු කැකුළු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 185ක් දක්වා රුපියල් 10කින් සහ. ආනයනික සුදු නාඩු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 194ක් දක්වා රුපියල් 4කින් පහත දමා තිබේ.

ආනයනික පරිප්පු කිලෝවක මිල රුපියල් 429ක් දක්වා රුපියල් 31කින් සහ සුදු සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 279ක් දක්වා රුපියල් 19කින්ද හාල්මැස්සන් කිලෝවක මිල රුපියල් 1,350ක් දක්වා රුපියල් 25කින්ද පහත දැමීමට ලංකා සතොස පියවර ගෙන ඇත.

ඊට අමතරව සුදුලූනූ කිලෝවක මිල රුපියල් 595ක් දක්වා රුපියල් 155කින් සහ වටානා පරිප්පු කිලෝවක මිල රුපියල් 315ක් දක්වා රුපියල් 60 කින්ද පහත දමා තිබේ.

ආලෝකා කස්තුරිආරච්චි