නවගමුවේ පූජා වට්ටි අලෙවිය කරදරයක්

0
25

නවගමුවේ සත් පත්තිනි මහ දේවාලය දිවයිනේ දසතින්ම බැතිමතුන් පැමිණෙන පුදබිමකි. එම පුදබිමේ වත්මන් වාතාවරණය බැතිමතුන් කලකිරීමට පත්කෙරෙන සුලුය. වාහනයක් පුදබිමට ඇතුළුවත්ම පූජා වට්ටි වෙළෙඳුන්නේ කන්කරච්චලය බැතිමතුන් අන්දමන්ද කරවයි. පූජා වට්ටි විකුණා ගැනීමට වෙළෙඳුන් අතර ඇත්තේ බලු පොරයකි. මෙම කලබැගෑනිය නිසා බැතිමතුනට නිස්කලංකව සිය වන්දනාමාන කටයුතු කරගැනීමට නොහැකි පරිසරයක් උදාවී ඇත. පුදබිමක පැවැතිය යුත්තේ සන්සුන් පරිසරයකි. එහි පැමිණෙන බැතිමතාට පහන් සිතින් තම වතාවත් කිරීමට සුදුසු වාතාවරණයක් තිබිය යුතුය.

එහෙත් නවගමුව පත්තිනි දේවාල භූමියේ පවත්නේ එකම ගාලගෝට්ටියකි. රුපියල් 200ක්වත් නොවටනා පූජා වට්ටියට රුපියල් දාහකට වැඩි මුදලක් අය කරයි. මෙම අවනඩුව පෙනිය යුත්තේ පත්තිනි මෑණියන්ටමය.

පත්තිනි පුද බිමේ පවත්නා මෙම පිළිකුල්සහගත පරිසරය ඉවත් කොට බැතිමතුනට සිය වන්දනාමාන කටයුතු

නිවී සැනසිල්ලේ කරගැනීමට සුදුසු වාතාවරණයක් ඇති කිරීමට පියවර ගන්නැයි බැතිමත්හු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

බැතිමතුන් පිරිසක්