“එදා යහපාලන රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් 88 දෙනෙක් හිටියා”

0
20

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කටයුතු කරන්නේ කිසිදු වරප්‍රසාදයක් යටතේ නොවන බව ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මාධ්‍යයට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවැසූ බව අතිරේක ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මිලින්ද රාජපක්ෂගේ අස්සනින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි. එම නිවේදනය මෙසේය.

“දැනට අමාත්‍යවරු 20 දෙනයි පත්කරලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණයත් එක්ක ආයතන පවත්වාගෙන යෑමට අපහසුයි. උදාහරණයක් විධියට ගත්තොත් මගේම තියෙනවා ආයතන 35ක්. මට තනියම ඒ වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඒත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කළාම ඔවුන්ට ඒ ආයතන බලන්න කියලා පවරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආයතනවල තත්ත්වය ඉහළට ගන්න පුළුවන්.

ඒක නිසා තමයි අද අලුතින් රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් පත් කළේ. ඔවුන් සියලුදෙනා වැඩ කරන්නෙ මන්ත්‍රි වැටුපට. ඒ නිසා ඔවුන් රජයට ලොකු බරක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පසුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ඇමැතිවරුන්ට අමතරව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 88 දෙනකු සිටියා. මෙම 88 දෙනාටම අමාත්‍යවරුන්ට හිමිවන සියලු වරප්‍රසාද ලබාදුන්නා. ඊටත් අමතරව අධීක්ෂණ මන්ත්‍රිවරු කියලා කණ්ඩායමකුත් පත්කරගෙන එම තනතුරේ කටයුතු කරන්න මාසෙකට ලක්ෂ 06ක වගේ මුදලකුත් දුන්නා. මේ සියල්ල ඔවුන්ට දුන්නෙ මන්ත්‍රි වරප්‍රසාදවලට අමතරවයි.”