2021 විශ්‍රාම ගිය අයට පාරිතෝෂිකය දෙන්න පියවර

0
71

රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගොස් සිටින, මෙතෙක් විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ලැබී නොමැති පිරිස අතරින් 2021 වසරේ විශ්‍රාම ගිය සියලුදෙනා වෙත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ලබාදීමට විෂයභාර ඇමැති අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන තීරණය කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

එම විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික මුදල් ලබාදීමට අවශ්‍ය අරමුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මෙම වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය අවසානයට පෙර විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදීමටද 2022 වසර සඳහා ගෙවිය යුතුව පවතින විශ්‍රාම පාරිතෝෂික මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය වන අරමුදල් ප්‍රමාණය මාස 6ක් තුළ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදීම සඳහාද කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය ගෙවීමේ ක්‍රමවේදය තිරසරව පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කර යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා හත්දෙනකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කිරීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

එම කමිටුවේ සභාපතිත්වය මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් විසින් නම් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයකුට හිමි වෙයි.

කමිටුවේ ලේකම් වශයෙන් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් නම් කරනු ලබන අදාළ අමාත්‍යාංශයේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරියකු කටයුතු කළ යුතු වෙයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් එම අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙක්, විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජාතික අය _ වැය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.

විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකය සම්බන්ධයෙන් වන මෙම කමිටුවේ නිර්දේශ සහිත වාර්තාව මාසයක් තුළ මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා මඟින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ජේ.ටී. ද සිල්වා