සිහින පලාපල

0
40

වැස්සකට තෙමෙන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම

ප්‍රශ්න ප්‍රහේලිකා විසඳී සිතුම් පැතුම් සපල වන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.

ස්ත්‍රියක් ගීත ගායනා කරන ආකාරය සිහිනයෙන් දැකීම

ඔබට ඉක්මනින්ම සුබ ආරංචියක් අසන්නට ලැබේවි.

කබරගොයෙක් නිවෙසට පැමිණෙන ආකාරය දුටුවහොත්

නිවෙස සහ භූමිය පාළු වීමක් පෙන්නුම් කරයි

සිහිනයෙන් අම්බලමක් දැකීම

බියජනක විපත් හා පවුලේ අඬදබර ඇති වීමක් පෙන්නුම් කරයි.

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල

විශ්ලේෂක

පී.කේ. ගුණසිංහ

0784522622