සදාකාලික නොවූ ලෝකේ සදාකාලික පිටපතක්

0
31

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරනු ලබන උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික අනුපිටපත්වලට වලංගු කාලසීමාවක් නොමැති බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් සඳහන් කරයි.

එම සහතික පිටපත්වල වලංගු කාලය මාස හයක් බවට ඇතැම් ආයතන විසින් කාලසීමාවන් දැක්වීම නිසා ඒවායේ සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමට මහජනයා විශාල වශයෙන් පෙලඹවීමක් සිදුව ඇති බවට නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා පෙන්වා දෙයි.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරන සහතික පිටපතක වලංගු කාලය කිසිදු සීමාවකට ලක් නොකර පිළිගත යුතු බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් පී.එස්. පී. අබේවර්ධන අවධාරණය කරයි.

එම ලේඛන වලංගු කාලය කිසිදු සීමාවකට ලක් නොකර පිළිගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සහ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යන අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු මේ වන විටත් දැනුවත් කර ඇතැයිද මේ පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත පැමිණෙන සේවාලාභීන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහජනතාව වෙත කරනු ලබන විශේෂ නිවේදනයක් කාර්යාලවල ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවා ඇත.

ජේ.ටී. ද සිල්වා