වගා කටයුතු ඇරැඹීමට සුදුසු නැකැත්

0
21

කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ වගා කටයුතු ඇරැඹීමට, බිම් සකස් කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.44ට  උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර්  මස 15 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.03ට උතුර බලා සුබයි.

වටිනාකමකින් යුතු පරිසරයට හිතකාමී විවිධ ගස් වර්ග වගා කිරීමට, අදාළ බිම් සකස් කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.29ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.30ට උතුර බලා සුබයි.

වගා කටයුතුවලට මෙන්ම වාරි කර්මාන්තයට අදාළ වැව්, පොකුණු, ඇළ වේලි, ළිං ආදී විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු, කුඹුරු ආශි්‍රත විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කිරීමට කටයුතු කරන බැවින් ඊට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.44ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.43ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා උදේ 06.50ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 15 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 06.03ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට, ගෙවතු වගාවට අදාළව වනාන්තර කෙටීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 06.25ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

හේන් වගාවට සහ ගෙවතු වගාවට අදාළව ආරක්‍ෂිත වැට ඉදිකිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 12.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුඹුරු ආශි්‍රතව වී වැපිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට – සීසෑම සඳහා,

– සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.44ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා දහවල් 11.43ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.43ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.41ට උතුර බලා සුබයි.

වී වැපිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීම, වී  වැපිරීම සඳහා,

– සැප්තැම්බර් 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා උදේ 08.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා උදේ 10.03ට උතුර බලා සුබයි.

ගොයම් කැපීම, පෑගීම සඳහා,

– සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.44ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වී සහ විවිධ ධාන්‍ය වර්ග ගබඩා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි අඟහරුවාදා දහවල් 12.42ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනිදා බදාදා උදේ් 10.08ට උතුර බලා සුබයි.

කෙසෙල් වගාවට අදාළව කටයුතු ඇරැඹීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා උදේ 08.03ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 14 වැනි බදාදා උදේ 10.08ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 11.41ට උතුර බලා සුබයි.

බුලත් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.29ට දකුණ බලා සුබයි.

කොළ සහිත විවිධ එළවළු සහ විවිධ පලා වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බීජ, පැළ සහ දඬු ආදිය සිටුවීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.44ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා දහවල් 11.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා උදේ 06.50ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

ගෙඩි සහ ඇට වර්ග ලබා ගන්නා විවිධ එළවළු සහ පලතුරු වර්ග වගා කිරීමට අදාළව බිම් සකස් කිරීමට, බීජ සහ පැළ සිටුවීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 10 වැනි සෙනසුරාදා උදේ 10.42ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.29ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

වැල් ආශි්‍රතව හටගනු ලබන විවිධ

එළවළු  පලතුරු, අල වර්ග වගා කිරීමට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට.

– සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

අර්තාපල්, රාබු. නෝකෝල්, කැරට්, බීට් ආදී විවිධ එළවළු වර්ගවලට අදාළ බීජ පැළ ආදිය සිටුවීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කුරුඳු, කෝපි වගා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දහවල් 12.32ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

රටලූනු, රතුලූනු වගා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි.

දෙහි, ‍ෙදාඩම්, අන්නාසි වගා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

පොල් වගා කිරීමට අදාළ විවිධ කටයුතු ඇරැඹීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 11 ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා දහවල් 11.06ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

රබර් වගාවට අදාළ විවිධ කටයුතු සඳහා,

– සැප්තැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා උදේ 06.50ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

කහ, ඉඟුරු වගා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා උදේ 07.04ට උතුර බලා සුබයි. සැප්තැම්බර් මස 11 වැනි ඉරිදා උදේ 10.30ට දකුණ බලා සුබයි.

විවිධ බටු, මිරිස් සහ තක්කාලි ආදිය වගා කිරීමට,

– සැප්තැම්බර් මස 13 වැනි අඟහරුවාදා උදේ 09.13ට නැඟෙනහිර බලා සුබයි.

අම්බලන්තොට  නෝනාගම රුහුණු මහා භද්‍රකාලි අම්මාන් දේවාලයේ

දේවගැති රූපසිංහ වෙද මහතා

0777497099