මෙවර උසස් පෙළින් මාතර සුජාතාවට විශිෂ්ට ජයක්

0
47

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵලවලට අනුව මාතර සුජාතා බාලිකා විදුහලේ ශිෂ්‍යාවන් කැපී පෙනෙන ජයක් ලබා ගනිමින් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

ඒ අනුව කලා අංශයෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ මෙදිනි බෙත්මිආරච්චි ශිෂ්‍යාව සමත්වී ඇත.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගණිත අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ එම්.කේ. කසුන්යා හිමානි ශිෂ්‍යාව සමත් වූවාය.

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගණිත අංශයෙන් දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගැනීමට මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ දුල්මිනි දසුනිකා මුණසිංහ ශිෂ්‍යාව සමත්වූවා.

මෙවර අපොස උසස් පෙළ, ප්‍රතිඵලවලට අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වාණිජ අංශයෙන් දෙවැනි ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ එස්.පී.පී.ජී. ඉඳුනිල් දේශානි ශිෂ්‍යාව සමතවූවා. මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ කලා අංශයෙන් දෙවැනි ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට

අෂ්මිරා බණ්ඩාරනායක සිසුවිය සමත් වූවාය. මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ ජීව විද්‍යා අංශයේ තෙවැනි ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට අමෂා රුක්ෂානි ශිෂ්‍යාව සමත් වූවාය.

ඒ අනුව මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය ජීව විද්‍යා අංශයෙන් 74.18%, ගණිත අංශයෙන් 75.69%, කලා අංශයෙන් 95%ක් හා වාණිජ අංශයෙන් 100%ක ප්‍රතිශතයක් පෙන්වීමට සිසුවියෝ සමත් වූහ.  

මාතර _ උදය කුමාර රණවීර