ජාතික සභාව පිහිටුවන්න පක්ෂ නායක අනුමැතිය

0
16

රට තුළ මතුව ඇති ආර්ථික හා සමාජ අර්බුදය සමනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් “ජාතික සභාව” පිහිටුවීම සඳහා අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ඊයේ (07දා) පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟතාවට පැමිණ ඇත.

එකඟතාව අනුව, කථානායකවරයා ජාතික සභාවේ මූලාසනය දරන අතර අගමැතිවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා, සභානායකවරයා, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා නිල බලයෙන් එහි සාමාජිකයෝ වෙති.

පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මක වන සියලු පක්ෂ නියෝජනය වන පරිදි නිල බලයෙන් සාමාජිකයන් වන නියෝජිතයන්ද ඇතුළු “ජාතික සභාවේ” සම්පූර්ණ සාමාජික සංඛ්‍යාව 37ක් වේ. ඊට අදාළ යෝජනාව කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟතාවට පත්ව තිබේ.

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි