සෙලාන් බැංකුව 2022 වසරේ පළමු අර්ධයේදී රුපියල් බිලියන 1.5ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කරයි

0
19

සෙලාන් බැංකුව 2021 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය තුළ වාර්තා කළ  රුපියල් මිලියන 2,105ට සාපේක්ෂව 2022 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් මාස 6 සඳහා රුපියල් මිලියන 1,504ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත් විය.

විශේෂයෙන් මේ වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේදී, ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලැබූ පසු මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදකාරී වකවානුව තුළ බැංකුව ක්‍රියාත්මක වූ අතිශය අභියෝගාත්මක සහ අහිතකර තත්ත්වයන් හමුවේ මෙවැනි අගයක් වාර්තා කිරීම ප්‍රශංසනීය බැංකු කාර්යසාධනයක් ලෙස මූල්‍ය විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ශුද්ධ පොලී ආදායම රුපියල් මිලියන 10,971 සිට රුපියල් මිලියන 16,851 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 2022 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් වූ මාස 6 සඳහා පෙර වසරට සාපේක්ෂව  53.60%ක වර්ධනයක් ලබාගෙන තිබේ. ප්‍රධාන වශයෙන් හර සහ ණය කාඩ්පත් ආශ්‍රිත ආදායම, විද්‍යුත් බැංකුකරණයේ කොමිස් ආදායම, තැන්පතු සඳහා සේවා ගාස්තු සහ ප්‍රේෂණ සඳහා කොමිස් ඉහළ යෑමත් ඇපකර ආශ්‍රිත ආදායම සහ ණය සහ අත්තිකාරම් ආශ්‍රිත ආදායම අඩු වීමත් තුලනය වෙමින්  බැංකුවේ  ගාස්තු මත පදනම් වූ ශුද්ධ ආදායම වසරේ පළමු අර්ධය තුළදී රුපියල් මිලියන 2,180 සිට රුපියල් මිලියන 2,776 දක්වා 27.36% ක වර්ධනයක් පවත්වා ගෙන ඇත.

වෙළෙඳ කටයුතු, මූල්‍ය වත්කම් හ¾දුනා නොගැනීම, විදේශ විනිමය ගනුදෙනු යනාදියෙහි ශුද්ධ ඉපයීම් සමන්විත වෙනත් ආදායම් ශීර්ෂයන් 37.20%ක වර්ධන වේගයක් සහිතව වර්ෂ 2022 පළමු භාගය සඳහා පසුගිය වසරේ අනුරූප කාලයට සාපේක්ෂව රුපියල් මිලියන 1,526 ක සිට රුපියල් මිලියන 2,093 දක්වා වැඩිවීමක් පවත්වා ගෙන ඇත.

මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් පාදක වී ඇත්තේ ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණවල වෙළෙඳපල ශුද්ධ ලාභයේ  ඉහළ යෑම සහ විදේශ විනිමය වත්කම් සහ වගකීම් මත ශුද්ධ ප්‍රති ඇගයීම් පාඩු ලැබීම හේතුවෙන් ඇති වූ බලපෑමයි.

පසුගිය වසරේ පළමු අර්ධය සඳහා වාර්තා වූ මුළු වියදම් ප්‍රමාණය වූ රුපියල් මිලියන 6,750 අභිභවමින් 2022 ජුනි 30 දිනෙන් අවසන් වූ මාස 6 සඳහා මුළු වියදම් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 7,251 දක්වා 7.43%ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇත. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් පාදක වී ඇත්තේ සාමූහික ගිවිසුම මත කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රතිලාභ ඉහළ යෑම හේතුවෙන් සේවක වියදම් රුපියල් මිලියන 287 කින් වැඩි වීමයි. ඉහළ උද්ධමනය සහ දේශීය මුදල් අවප්‍රමාණය වීමේ ප්‍රතිඵලයන්  ලෙස මිලදී ගැනීම් සහ සේවාවල පිරිවැය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් අනෙකුත් මෙහෙයුම් වියදම් හා ඊට සමගාමී ක්ෂය වියදම්ද 7.35%කින් වැඩි විය. කෙසේ වෙතත්, විවිධ පිරිවැය ක්‍රමයන් භාවිතයෙන් පිරිවැය අවම කරලීම සඳහා බැංකුව අඛණ්ඩව ඉදිරි පියවර ගනු ඇත.

183.49%ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරමින් පසුගිය වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදය තුළ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 4ක හානිකරණ ගාස්තුවට සාපේක්ෂව 2022 වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 11ක මුළු අගය හානිකරණ ගාස්තුවක් බැංකුවට දැරීමට සිදු වී තිබේ. වර්ධනය වෙමින් පවතින ගෝලීය සහ දේශීය ආර්ථික අභියෝග සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ණය අවදානම් පැතිකඩ කෙරෙහි සංවේදී වෙමින් ඒ ඔස්සේ ඇති විය හැකි අනාගත බලපෑම ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා බැංකුව විසින් හානිකරණය පාදක කරගත් ප්‍රතිපාදන වැඩි කර ඇත.

සමාලෝචිත කාල සීමාව තුළදී බැංකුව විසින් ශුද්ධ ණය සහ අත්තිකාරම් අගය රුපියල් මිලියන 467,758 වන ලෙස 5.83%ක ආන්තික වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.  බැංකුවේ සමස්ත තැන්පතු පදනම 2021 දෙසැම්බරයේ රුපියල් මිලියන 488,653 සිට 2022 පළමු අර්ධය අවසන් වන විට  රුපියල් මිලියන 531,741 දක්වා වර්ධනය කර ඇත.

බැංකුවේ ජංගම ගිණුම් සහ ඉතුරුම් ගිණුම් අනුපාතය (CASA) 31.92%ක් ලෙසින් පවතී. එමෙන්ම බැංකුවේ වත්කම් පදනම 2021 දෙසැම්බර් 31දා සිට රුපියල් මිලියන 58,902 කින් රුපියල් මිලියන 666,478ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

සමස්තයක් වශයෙන්, මාස හයක කාලය තුළ වාර්තා වූ කාර්ය සාධනයට අනුගාමී ව බැංකුවේ කොටසක ඉපැයීම් අගය(EPS) රුපියල් 2.60ක් ලෙසින් වාර්තා විය. බැංකුව 0.64%ක බදු පෙර සාමාන්‍ය වත්කම් මත ලාභයක් (ROAA) සහ 5.83%ක හිමිකම් මත ප්‍රතිලාභයක් (ROE) වාර්තා කළේය. 2022 ජුනි 30 වන දිනට බැංකුවේ කොටසක ශුද්ධ වත්කම් වටිනාකම රුපියල් 89.26 (සමූහ වටිනාකම රු. 92.46)ක් විය.

සෙලාන් බැංකුව ප්‍රධාන ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මතා අනුපාතයන් නියාමන අවම අවශ්‍යතාවලට වඩා බෙහෙවින් ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට විචක්ෂණශීලී වී ඇති අතර පළමු පෙළ ප්‍රාග්ධන මුළු අනුපාතය 10.18%ක් සහ මුළු ප්‍රාග්ධන අනුපාතය 13.54%ක් වශයෙන් පවත්වා ගෙන ඇත.

බැංකුවේ ද්‍රවශීලතා අනුපාතයන් ව්‍යවස්ථාපිත සීමාවන් තුළ මනාව පවත්වා ගැනීමට හැකි වී ඇත. දේශීය බැංකු ඒකකයේ සහ විදේශ මුදල් බැංකු ඒකකයේ ව්‍යවස්ථාපිත ද්‍රවශීල වත්කම් අනුපාතිකය ^SLAR& පිළිවෙලින් 25.97% සහ 21.28% වශයෙන් පැවති අතර බැංකුවේ සියලුම ව්‍යවහාර මුදල් හා රුපියල්වලින් ඇති ගනුදෙනුවල ද්‍රවශීලතා ආවරණ අනුපාතය පිළිවෙලින් 106.70% සහ 152.42% ලෙස වාර්තා විය.

බැංකුවේ (අදියර 3)  හානිකරණ ණයවල වත්කම් තත්ත්ව අනුපාතය සහ අදියර 3 ණයවල හානිකරණය (අදියර 3) වත්කම් තත්ත්ව අනුපාතය පිළිවෙලින් 4.36% සහ 47.65% ලෙස පැවතුණි.